ЧАО Платан Плюс

   Титульний аркуш

 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор       Якимович Георгiй Євгенович
(посада)                                                     (підпис)                                                (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 19.05.2014
(дата)

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
                                                                 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАТАН ПЛЮС"
2. Організаційно-правова форма
                                                                             Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
                                                                             33139534
4. Місцезнаходження
                                                                            Одеська , Київський, 65038, м. Одеса, провулок Дачний, будинок 2
5. Міжміський код, телефон та факс
                                                                           (0482)446513 (0482)446513
6. Електронна поштова адреса
                                                                           Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії                                                        28.04.2014
  (дата)
2. Річна інформація опублікована у                                     Вiдомостi НКЦПФР 81     29.04.2014
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці                                                          - в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

 

 

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу  
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки Емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, тому заповнює видповiднi роздiли, що визначенi Рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013
Iнформацiю про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi емiтент не заповнює, тому що не мав вiдповiдних лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi у звiтному роцi.
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб ємiтент не заповнює, тому що у звiтному перiодi подiбних фактiв не вiдбувалося.
Iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря ємiтент не заповнює, тому що станом на звiтну дату в емiтента вiдсутня посада корпоративного секретаря.
Iнформацiю про рейтингове агентство емiтент не заповнює, тому що станом на звiтну дату емiтент не користується послуга рейтингових агентств.
Iнформацiю про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента емiтент не заповнює, тому що посадовi особи емiтента акцiями емiтента не володiють.
Iнформацiю про фiзичних осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента емiтент не заповнює, тому що у складi акцiонерiв емiтента не має фiзичних осiб.
Iнформацiю про облiгацiї емiтента емiтент не заповнює, тому що не робив випускiв облiгацiй, з тiєї ж причини емiтент не заповнює Iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв
Iнформацiю про iншi цiннi папери емiтент не заповнює, тому що не робив випускiв iнших цiнних паперiв окрiм акцiй, у тому числi цiльових облiгацiй, сертифiкатiв ФОН та iпотечних цiнних паперiв, з тiєї ж причини емiтент не заповнює звiт про стан об'єкта нерухомостi.
Iнформацiю про похiднi цiннi папери емiтент не заповнює, тому що не робив випускiв похiдних цiнних паперiв.
Iнформацiю про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду емiтент не заповнює, тому що не робив викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiю про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та
Iнформацiю про собiвартiсть реалiзованої продукцiї емiтент не заповнює. тому що не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду емiтент не заповнює з причини, що подiбних фактiв у звiтному перiодi не вiдбувалось
Емiтент не складає Рiчнi фiнансову звiтнiсть, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.

 

 

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
                                                                                                                                  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАТАН ПЛЮС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
                                                                                                                                  А01 № 380335
3. Дата проведення державної реєстрації
                                                                                                                                 22.09.2004
4. Територія (область)
                                                                                                                                 Одеська
5. Статутний капітал (грн)
                                                                                                                                4660740.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
                                                                                                                                      0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
                                                                                                                                      0
8. Середня кількість працівників (осіб)
                                                                                                                                     18
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
                                                                                                                                    86.10 Дiяльнiсть лiкарняних закладiв
                                                                                                                                    55.10 Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування
                                                                                                                                    д/н д/н
10. Органи управління підприємства
                                                                                                                 Емiтен є акцiонерним товариством, тому не заповнює данi про органи управлiння товариством
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
                                                                                                                                    фiлiя АТ "Укрексiмбанк"
2) МФО банку
                                                                                                                                    328618
3) поточний рахунок
                                                                                                                                    26002010119497
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
                                                                                                                                    д/н
5) МФО банку
                                                                                                                                   д/н
6) поточний рахунок
                                                                                                                                   д/н

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Якимович Георгiй Євгенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 
4) рік народження**
1938
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перед тим, як бути призначеним у Закрите акцiонерне товариство "Санаторiй "Чорне Море" (що у 2011 роцi було переймiноване на ПрАТ "ПЛАТАН ПЛЮС" ) посадова особа працювала у санаторiю вiдпочинку Мирний, на посадi Директора.
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.04.2013 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов'язкi Директора емiтента визначенi та виконуються посадовою особою згiдно зi Статутом товариства та Законом. Зокрема :
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв.
До компетенцiї Директора належить:
Розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
Розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння;
Визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв.
Розробка штатного розкладу та затвердження посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
Визначення органiзацiйної структури Товариства, призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства, визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства;
Прийняття рiшення про створення та участь Товариства в iнших юридичних особах, вирiшення питань про прийняття у зв’язку з цим Товариством на себе вiдповiдних зобов’язань.
Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення.
Виконання колективного договору.
У звiтному роцi Директор товариства був переобраний на посаду у звязку iз закiнченням повноважень строком на один рiк.
В Директора емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах Директор Емiтента не обiймає.
Загальний стаж керiвної роботи Директора товариства складає 29 рокiв.
Протягом останнiх пяти рокiв Директор працював в товариствi на тiєїж посадi Директора. До перейменування у 2011 роцi ПрАТ "ПЛАТАН ПЛЮС" мало назву Закрите акцiонерне товариство "Санаторiй "Чорне Море". За адресою: 65038, Одеська область, м. Одеса, провулок Дачний, будинок 2
Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ратушна Галина Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ УКРБУДIНВЕСТ, економiст з фiнансових питань
8) дата обрання та термін, на який обрано
24.03.2011 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язкi Ревiзора емiтента визначенi та виконуються посадовою особою згiдно зi Статутом товариства, зокрема :
Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Ревiзора має право бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревiзор має право брати участь у засiданнях Директора у випадках, передбачених Законом, статутом або внутрiшнiми положеннями товариства.
Ревiзора у вiдповiдностi до покладених на нього завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. Порядок проведення перевiрок i органiзацiя роботи Ревiзора регулюються Положенням про Ревiзора.
Змiни у персональному складi посадових осiб стосовно Ревiзора товариства не вiдбувалося.
В Ревiзора емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини за данними товариства.
Загальний стажу керiвної роботи - 17 рокiв
Iнформацiя стосовно обiймання посад Ревiзором емiтента на будь-яких iнших пiдприємствах та перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв в емiтента вiдсутня у звязку з тим, що Ревiзор не є штатною одиницiєю, та данних стосовно Ревiзора товариство не має.
Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Задорожна Людмила Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 
4) рік народження**
1942
5) освіта**
Середня
6) стаж керівної роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перед тим, як бути призначеною у Закрите акцiонерне товариство "Санаторiй "Чорне Море" (що у 2011 роцi було переймiноване на ПрАТ "ПЛАТАН ПЛЮС" ) посадова особа працювала у товариствi Санаторiй Якiр,на посадi головного бухгалтера.
8) дата обрання та термін, на який обрано
13.11.2010 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язкi Головного бухгалтера емiтента:
- здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi;
- здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов''язань, витрат фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi;
- бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i непродуктивних витрат.
У звiтному роцi стосовно посади Головного бухгалтера у Товариствi змiн у персональному складi не вiдбулося.
В Головного бухгалтера емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах Головний бухгалтер Емiтента не обiймає.
Загальний стаж керiвної роботи Головного бухгалтера товариства складає 25 рокiв.
Протягом останнiх пяти рокiв Головний бухгалтер працював в товариствi на тiєїж посадi Головного бухгалтера. До перейменування у 2011 роцi ПрАТ "ПЛАТАН ПЛЮС" мало назву Закрите акцiонерне товариство "Санаторiй "Чорне Море". За адресою: 65038, Одеська область, м. Одеса, провулок Дачний, будинок 2
Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особиІдентифікаційний  код за ЄДРПОУМісцезнаходженняДата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості  іменні  прості на пред'явника  привілейовані іменні    привілейовані на пред'явника  
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Чорноморська iнвестицiйна компанiя" 32288425 65063 Одеська Приморський м. Одеса Педагогiчна, 27   466074 100 466074 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**Дата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості  іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
Усього 466074 100 466074 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

 

 

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*                                                                                                                  черговіпозачергові
X  
Дата проведення 19.04.2013
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
-Затвердження рiчного звiту Товариства.
-Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2012 рiк, строку та порядку виплати дивiдендiв.
-Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу.
-Обрання (переобрання) Директора Товариства.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного наданi не були.

 

 

 

 

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного паперуФорма існування та форма випускуНомінальна вартість акцій (грн)Кількість акцій (штук)Загальна номінальна вартість (грн)Частка у статутному капіталі (у відсотках)
12345678910
28.05.2010 10/15/1/10 Одеське ТУ ДКЦП та ФР UA4000068316 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 10 466074 4660740 100
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється.
Факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах вiдсутнi.
Додаткової емiсiї не вiдбувалося.
Спосiб розмiщення-закрите.
Дострокове погашення не вiдбувалося.
 

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів                                                                                                                Власні основні засоби (тис. грн.)Орендовані основні засоби (тис. грн.)Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1. Виробничого призначення: 4618 4618 0 0 4618 4618
будівлі та споруди 4484 4484 0 0 4484 4484
машини та обладнання 83 83 0 0 83 83
транспортні засоби 36 36 0 0 36 36
інші 15 15 0 0 15 15
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 4618 4618 0 0 4618 4618
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами):
Будинки споруди– 100 р.
Машини и обладнання – 20 р.
Транспортнi засоби – 20 р.
Iнструменти, прилади, iнвентар - 10 р.
Первiсна вартiсть основних засобiв - 4982 тис. грн.,
Ступiнь зносу основних засобiв - 11 %,
Ступiнь використання основних засобiв - 100 %,
Сума нарахованого зносу - 364 тис.грн. Цього року знос не нараховувався.
Суттєвих змiни у вартостi основних засобiв не вiдбулося,
Обмеження на використання майна емiтента немає.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показникаЗа звітний періодЗа попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 1284 2670
Статутний капітал (тис. грн.) 4661 4661
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1284 2670
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства (1284 тис. грн.) менша статутного капiталу товариства (4661 тис. грн.), що не вiдповiдає вимогам ст. 155 п. 3 Цивiльного кодексу України.

 

3. Інформація про зобов'язання емітента

 Види зобов'язань     Дата виникнення      Непогашена частина боргу (тис. грн.)      Відсоток за користування коштами (відсоток річних)      Дата погашення   
Кредити банку  X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 3575 X X
Усього зобов'язань X 3575 X X
Опис: д/н

 

 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)                                 ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит"                                              
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)    23504528
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора         04210, Україна, м.Київ, проспект Героїв Сталiнграду, 10А, корп.2,кв.43
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1037 26.01.2006
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**  149 П 000149 13.08.2013 до 24.02.2016
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.13-31.12.13
Думка аудитора*** умовно-позитивна

 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23504528
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04210, Україна, м.Київ, проспект Героїв Сталiнграду, 10А, корп.2,кв.43
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1037 26.01.2006
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 149 П 000149 16.08.2013 до 24.02.2016
Текст аудиторського висновку (звіту)  

 

Нацiональнiй комiсiї
з цiнних паперiв та
фондового ринку України
Приватному акцiонерному товариству
«ПЛАТАН ПЛЮС»

Аудиторський висновок
(звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi емiтента цiнних паперiв
Приватного акцiонерного товариства «ПЛАТАН ПЛЮС»
станом на 31.12.2013 року
м. Київ “13” березня 2014 року

ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ
Основнi вiдомостi про товариство
Назва: Приватне акцiонерне товариство «ПЛАТАН ПЛЮС»
Скорочена назва ПрАТ «ПЛАТАН ПЛЮС»
Органiзацiйно-правова форма: приватне акцiонерне товариство
Форма власностi приватна
Iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 33139534
Дата державної реєстрацiї 22.09.2004р.
Номер державної реєстрацiї 1 556 102 0000 001280
Дата внесення змiн до установчих документiв:- 14.04.2011р. зареєстровано нову редакцiю статуту внесено запис до ЕДР за №1 556 105 0014 001280.
Орган, який видав свiдоцтво про реєстрацiю виконавчий комiтет Одеської мiської ради
Юридична адреса та фактичне мiсцезнаходження:Україна, 65038, Одеська область, м. Одеса, провулок. Дачний, будинок, 2.
Основнi види дiяльностi
(згiдно з довiдкою управлiння статистики):- 85.11.3 – дiяльнiсть санаторно – курортних органiзацiй.
Телефон, факс :(0482) 32 – 71 – 56.
Товариство є юридичною особою, має самостiйний баланс, поточний та iншi рахунки в установах банкiв, має печатку зi своїм найменуванням, штампи, фiрмовi бланки та iншi реквiзити.
ПрАТ «ПЛАТАН ПЛЮС» виданi наступнi свiдоцтва про право власностi на нерухоме майно, а саме:
- свiдоцтво на право власностi на нежилi будiвлi санаторiю «Чорне Море».
Данi товариства про наявнiсть рахункiв у банках наведенi нижче у таблицi:
Назва рахунку Номер Назва установи банку, МФО
поточний 26002010119497 фiлiя АТ «Укрексiмбанк», МФО 328618

Кiлькiсть акцiй, випущених Емiтентом: 4 660 740,00 (чотири мiльйона шiстсот шiстдесят тисяч сiмсот сорок) гривнi, подiлений на 466 074 (чотириста шiстдесят шiсть тисяч сiмдесят чотири) простих iменних акцiй за номiнальною вартiстю 10,00(десять) гривень кожна акцiя.
Акцiонер:
ТОВ „Чорноморська iнвестицiйна компанiя” (код ЄДРПОУ 32288425, фактичне мiсце знаходження: м. Одеса, вул. Педагогiчна, будинок 27), 466 074 простих iменних акцiй на суму 4 660 740,00 грн., що становить 100% статутного капiталу.
Вiдповiдно до статуту розмiр статутного капiталу Товариства є 4 660 740,00 (чотири мiльйона шiстсот шiстдесят тисяч сiмсот сорок) гривнi. Станом на 31.12.2012р. статутний капiтал Товариства сформований в повному обсязi.
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв 18 чоловiки.
Вiдповiдальними за здiйснення господарської дiяльностi Товариства були:
директор Товариства:
- Якимович Георгiй Євгенович з 24.03.2011р. (наказ про призначення на посаду директора вiд 24.03.2011року №2-к) по теперiшнiй час;
головний бухгалтер Товариства:
- Задорожня Людмила Василiвна з 24.03.2011р. (наказ про призначення на посаду вiд 24.03.2011року №4-к) по теперiшнiй час.
Органiзацiя бухгалтерського облiку
Облiкова полiтика Приватного акцiонерного товариства «ПЛАТАН ПЛЮС» (далi за текстом названого "Товариство" та/або "Емiтент") на 2013рiк передбачена Наказом про облiкову полiтику №1 вiд 04.01.2013 року.
Згiдно з цим наказом ведення бухгалтерського облiку покладається на фiнансову службу Товариства на чолi з директором та головним бухгалтером.
Бухгалтерський облiк Товариства здiйснювався без допомоги комп’ютерних програм.
Ведення бухгалтерського облiку Товариством здiйснюється в цiлому у вiдповiдностi до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» №996-ХIV вiд 16.07.1999 р.
Для ведення бухгалтерського облiку Товариство використовує План рахункiв, затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України №291 вiд 30 листопада 1999 року «Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй».
Для пiдготовки фiнансових звiтiв Приватного акцiонерного товариства «ПЛАТАН ПЛЮС» («Баланс», «Звiт про фiнансовi результати», «Звiт про рух грошових коштiв», «Звiт про власний капiтал», «Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi») за 2013 рiк, було використано наступну концептуальну основу фiнансової звiтностi:
• Положення (стандарти) бухгалтерського облiку;
• Закон України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi».
Крiм того, Товариство керувалось наступними законодавчо-нормативними актами:
• Закон України «Про цiннi папери та фондовий ринок»;
• Закон України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi».
На думку аудиторiв, прийнята Товариством система бухгалтерського облiку вiдповiдає нацiональним П(С)БО та вимогам чинного законодавства щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, перелiчених вище, i виконує роль формування надiйного джерела iнформацiї про фiнансовий стан Товариства.
I. ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Аудитором була проведена аудиторська перевiрка фiнансових звiтiв Приватного акцiонерного товариства «ПЛАТАН ПЛЮС».
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2013 рiк за формами згiдно з нацiональним П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» та своєчасно подана до вiдповiдних держаних органiв у повному обсязi.
Склад перевiрених форм фiнансової звiтностi за 2013 рiк, якi складенi станом на 31.12.2013 року:
• Баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2013 року.
• Звiт про фiнансовi результати (форма №2) за 2013 рiк.
• Звiт про рух грошових коштiв (форма №3) за 2013 рiк.
• Звiт про власний капiтал (форма №4) за 2013 рiк.
• Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма №5) за 2013 рiк.
• Розрахунок чистих активiв станом на 31.12.2013 року.
Звiтний перiод з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року, дата звiтностi 31.12.2013р. Фiнансова iнформацiя розкривається за звiтний перiод i аналогiчний перiод попереднього року.
Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" бухгалтерськiй облiк ведеться в грошовiй одиницi України – гривня, фiнансова звiтнiсть складена в тисячах гривень з одним десятковим знаком.
Мета аудиту – перевiрити данi фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2013 року для висловлення незалежної думки аудитора про її достовiрнiсть в усiх суттєвих аспектах та вiдповiднiсть вимогам законiв України, положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або iнших правил (внутрiшнiх положень суб'єктiв господарювання) згiдно iз вимогами користувачiв.
Перевiрка здiйснена на пiдставi:
• Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.93 р. №3125 ХII в редакцiї Закону України вiд 14 вересня 2006 року №140-V;
• Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, в т.ч. МСА 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно Мiжнародних стандартiв аудиту», МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора»;
• Кодексу етики професiйних бухгалтерiв;
• «Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку», затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року №1528;
• «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)» затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011 р. № 1360.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до закону Україну «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть» та нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв та розшифровок статей фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Аудитор несе вiдповiдальнiсть стосовно надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв та розшифровок статей фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту, Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть», Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку /П(С)БО/, Цивiльного кодексу України, Закону України "Про господарськi товариства" (в частинi, що не суперечить Цивiльному кодексу України), Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року №1528, «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)» затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011 р. №1360 та iнших дiючих нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку.
Мiжнароднi стандарти аудиту вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти та розшифровки статей фiнансових звiтiв не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження Аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосується пiдготовки та достовiрностi представлення фiнансових звiтiв та розшифровок статей фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
Рiвень суттєвостi проведення аудиту фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Санаторiй «ПЛАТАН ПЛЮС» за 2013 рiк, у вiдповiдностi до внутрiшнiх положень аудиторської фiрми «Мiла – аудит», встановлюється наступним чином:
• з метою виявлення суттєвих викривлень у фiнансовiй звiтностi та на пiдставi професiйного судження згiдно Мiжнародного стандарту аудиту №320 «Суттєвiсть в аудитi», аудитором визначений рiвень суттєвостi;
• аудитором вивчено та проаналiзовано за перiод з 01 сiчня 2013 р. по 31 грудня 2013р. по Товариству рiвень органiзацiї, постановки та автоматизацiї бухгалтерського облiку, кадровий склад бухгалтерської служби, рiвень внутрiшнього контролю, а також загальну тенденцiю складання i подання фiнансової звiтностi;
• аудитором зiбрано необхiдну кiлькiсть аудиторських доказiв для пiдтвердження достовiрностi фiнансових звiтiв Приватного акцiонерного товариства «ПЛАТАН ПЛЮС».
Аудиторська перевiрка здiйснювалась iз застосуванням розрахунково-аналiтичного та документального методiв з узагальненням отриманих результатiв.
Суцiльно були перевiренi установчi документи, свiдоцтва про реєстрацiю та присвоєння статистичних кодiв, фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк. Вибiрково були перевiренi господарськi договори та iнша документацiя, що супроводжує фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, регiстри синтетичного та аналiтичного облiку.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки
ПIДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ
У зв’язку з тим, що нас було призначено аудиторами Товариства у сiчнi 2014 року, ми не мали можливостi бути присутнiми при проведеннi iнвентаризацiї з 01 по 18 листопада 2013 року або впевнитись щодо кiлькостi фактичних залишкiв iншим способом. Оскiльки данi про залишки впливають на визначення iнших операцiй, у нас не було змоги встановити, чи потрiбнi коригування результатiв операцiй та суми фiнансового результату за звiтний перiод. Наша аудиторська думка щодо фiнансової звiтностi за перiод, що закiнчився 31 грудня 2013 року, була вiдповiдно модифiкована. Наша думка щодо фiнансової звiтностi за поточний перiод також модифiкована внаслiдок можливого впливу цього питання на порiвняннiсть даних поточного перiоду i вiдповiдних показникiв.
У вiдповiдностi до МСА 570 «Безперервнiсть», зважаючи на наступнi обставини (подiї та умови): наявнiсть значної кредиторської заборгованостi (74% вiд валюти балансу), що збiльшується iз року в рiк, вiдсутнiсть джерел доходу, значнi непокритi збитки (якi складають 69% вiд валюти балансу), негативнi показники лiквiдностi - можна стверджувати про наявнiсть iснування суттєвої невизначеностi, яка може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть.
УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть подає в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «ПЛАТАН ПЛЮС» станом на 31 грудня 2013 року, а також результати його дiяльностi за минулий рiк, вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», «Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку», затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 року №1528, «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)», затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011 р. № 1360.

II. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Розкриття iнформацiї про активи
В 2013 роцi проведена загальна рiчна iнвентаризацiя необоротних матерiальних активiв, запасiв та iнших товарно-матерiальних цiнностей i розрахункiв станом на 01 листопада 2013 року вiдповiдно до Наказу №15 вiд 31.10.2013 року.
В цiлому документальне оформлення iнвентаризацiї вiдповiдає вимогам «Iнструкцiя по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв», затвердженiй Наказом мiнiстерства фiнансiв України №69 вiд 11.08.94р.
За результатам iнвентаризацiї нестач та надлишкiв не виявлено.
У зв’язку з тим, що нас було призначено аудиторами Товариства у сiчнi 2014 року, ми не мали можливостi бути присутнiми при проведеннi iнвентаризацiї станом на 01.11.2013 року.
Необоротнi активи
Нематерiальнi активи
Станом на 31.12.2013 року на балансi Товариства облiковувались нематерiальнi активи, залишкова вартiсть яких становила 2,0 тис.грн. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на зазначену дату складала 14,0 тис.грн., накопичена амортизацiя – 12,0 тис.грн. (86,7% первiсної вартостi).
Нарахування амортизацiї на нематерiальнi активи здiйснюється прямолiнiйним методом, про що визначено в Положеннi про бухгалтерський облiк Товариства.
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується, виходячи зi строкiв корисного використання.
Аудитори зазначають про незмiннiсть визначеного методу протягом звiтного перiоду.
Облiк нематерiальних активiв протягом 2013 року в цiлому здiйснювався у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 “Нематерiальнi активи”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №242 вiд 18.10.99р., а саме:
• об’єкти, включенi до рядку 011 “Нематерiальнi активи: первiсна вартiсть” Балансу, вiдповiдають визначенню нематерiальних активiв;
• бухгалтерський облiк нематерiальних активiв ведеться щодо кожного об’єкта;
• первiсна вартiсть придбаних нематерiальних активiв визначена вiрно;
• амортизацiя нематерiальних активiв нараховувалась своєчасно та у вiдповiдностi до затвердженої Товариством облiкової полiтики (прямолiнiйним методом);
• всi об’єкти нематерiальних активiв фактично використовуються в господарськiй дiяльностi Товариства.
Протягом 2013 року переоцiнка нематерiальних активiв не здiйснювалась.
Документальне оформлення та вiдображення в бухгалтерському облiку Товариства операцiй з надходження нематерiальних активiв в цiлому вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Iнформацiя щодо нематерiальних активiв розкрита в Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi.
Основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи
Станом на 31.12.2013 року залишкова вартiсть основних засобiв становила 4 618,0 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на зазначену дату складала 4 982,0 тис.грн., знос – 364,0 тис.грн. (7,3% первiсної вартостi).
Облiк основних засобiв протягом 2013 року здiйснювався в цiлому у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №92 вiд 27.04.2000р., а саме:
• об’єкти, включенi до рядку 031 «Основнi засоби: первiсна вартiсть» Балансу, вiдповiдають визначенню основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв;
• одиницею облiку основних засобiв є об’єкт основних засобiв;
• придбанi (створенi) основнi засоби передбачено зараховувати на баланс за первiсною вартiстю;
• всi об’єкти основних засобiв використовуються в господарськiй дiяльностi Товариства;
• порядок облiку вибуття основних засобiв (реалiзацiя та лiквiдацiя) вiдповiдає нормам чинного законодавства;
• витрати на проведення поточних ремонтiв та технiчне обслуговування основних засобiв передбачено включати до витрат звiтного перiоду.
Протягом 2013 року переоцiнка основних засобiв не здiйснювалась.
Документальне оформлення та вiдображення в бухгалтерському облiку Товариства операцiй з введення в експлуатацiю основних засобiв в цiлому вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Iншi необоротнi активи, довгостроковi бiологiчнi активи, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї та iншi необоротнi активи на балансi Товариства не облiковувались.
Оборотнi активи
Запаси
Балансова вартiсть запасiв Товариства на звiтну дату становила 6,0 тис.грн., в тому числi у розрiзi окремих класифiкацiйних груп.
Балансова вартiсть запасiв у роздiлi окремих класифiкацiйних груп
Таблиця 1
Група На кiнець року, тис.грн.
1)Виробничi запаси:
- сировина та матерiали;
- малоцiннi та швидкозношувальнi предмети. 6,0
1,0
5,0
Всього 6,0

Облiк запасiв Товариства здiйснювався в цiлому у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 «Запаси», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №246 вiд 20.10.99р., а саме:
• об’єкти, включенi до рядку 100-140 балансу, вiдповiдають визначенню запасiв;
• одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх однорiдна група (вид);
• оцiнка вибуття запасiв (реалiзацiя, списання на господарськi потреби та при нестачах) здiйснювалась за методом собiвартостi.
Документальне оформлення та вiдображення в бухгалтерському облiку Товариства операцiй з надходження, використання та реалiзацiї запасiв в цiлому вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Дебiторська заборгованiсть
Загальна сума дебiторської заборгованостi, що облiковується в Товариствi станом на 31.12.2013 року, складає 149,0 тис.грн., в тому числi:
• дебiторська заборгованiсть за розрахункам з бюджетом – 1,0 тис.грн.;
• iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 148,0тис.грн.
Облiк iнших оборотних активiв здiйснювався Товариством протягом 2013 року в цiлому у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 «Дебiторська заборгованiсть», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №237 вiд 08.10.99р.
Бухгалтерський облiк та документальне оформлення операцiй з виникнення та погашення дебiторської заборгованостi в цiлому вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Загальний розмiр грошових коштiв та їх еквiвалентiв станом на 31.12.2013 року дорiвнював 84,0 тис.грн., в тому числi:
• в нацiональнiй валютi 84,0 тис.грн.
Облiк касових та банкiвських операцiй Товариства, вiдповiдає чинному законодавству. Порушень в облiку валютних операцiй не виявлено. За перевiрений перiод облiк розрахункiв вiвся з дотриманням дiючих вимог. Залишки коштiв готiвки в касi та залишки коштiв на розрахунковому рахунку вiдповiдають даним аналiтичного облiку, даним касової книги та даним банкiвських виписок. Вiдображення iнформацiї щодо дебетового сальдо в рядку 230 «Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi» та в рядку 240 «Грошовi кошти та їх еквiваленти в iноземнiй валютi» Балансу вiдповiдає вимогам П(С)БО 2.
Iншi оборотнi активи
Станом на 31.12.2013 року iншi оборотнi активи вiдсутнi.
Поточнi бiологiчнi активи, готова продукцiя, поточнi фiнансовi iнвестицiї, витрати майбутнiх перiодiв, на балансi Товариства не облiковувались.
На думку Аудитора, статтi балансу у всiх суттєвих аспектах вiдображають iнформацiю щодо активiв Приватного акцiонерного товариства «ПЛАТАН ПЛЮС» станом на 31 грудня 2013 року, вiдповiдно до вимог нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

Розкриття iнформацiї про зобов’язання та забезпечення
В 2013 роцi проведена загальна рiчна iнвентаризацiя необоротних матерiальних активiв, запасiв та iнших товарно-матерiальних цiнностей i розрахункiв станом на 01 листопада 2013 року вiдповiдно до Наказу №15 а вiд 31.10.2013 року.
В цiлому документальне оформлення iнвентаризацiї вiдповiдає вимогам «Iнструкцiя по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв», затвердженiй Наказом мiнiстерства фiнансiв України №69 вiд 11.08.94р.
За результатам iнвентаризацiї нестач та надлишкiв не виявлено.
У зв’язку з тим, що нас було призначено аудиторами Товариства у сiчнi 2014 року, ми не мали можливостi бути присутнiми при проведеннi iнвентаризацiї станом на 01.11.2013р.
Зобов’язання та забезпечення облiковувались Товариством протягом 2013 року в цiлому вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №20 вiд 31.01.2000р.
Документальне оформлення та вiдображення в бухгалтерському облiку Товариства операцiй з виникнення та погашення кредиторської заборгованостi в цiлому вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Забезпечення наступних витрат i платежiв
Станом на 31.12.2013 року забезпечення наступних витрат i платежiв на балансi Товариства не облiковувалось.
Стосовно створення резерву на виплату вiдпусток працiвникiв, то згiдно норм П(С)БО 26 «Виплати працiвникам» створення резерву (забезпечення) витрат, пов’язаних з виплатами працiвникам (вiдпускнi, премiальнi тощо) є обов’язковим.
Поточнi зобов’язання
Станом на 31.12.2013 року в складi поточних зобов’язань Товариства вiдображено заборгованiсть в розмiрi 2 255,0 тис.грн. – в тому числi:
• iншi поточнi зобов’язання – 2 255,0 тис.грн.
Поточнi зобов’язання вiдображаються в фiнансовiй звiтностi за сумою погашення i визначаються в момент, коли матерiали, роботи, послуги та iншi ресурси, зарахованi Товариством на баланс.
Станом на 31.12.2013 року поточна заборгованiсть (короткостроковi кредити банкiв, поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом, зобов’язання, пов’язанi з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу) на балансi Товариства не облiковувались.
Доходи майбутнiх перiодiв
Станом на 31.12.2013 року доходи майбутнiх перiодiв на балансi Товариства не облiковувались.
На думку Аудитора, статтi балансу, що характеризують розмiр забезпечень, довгострокових та поточних зобов’язань Приватного акцiонерного товариства «ПЛАТАН ПЛЮС» у всiх суттєвих аспектах вiдображають iнформацiю станом на 31 грудня 2013 року вiдповiдно до вимог нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Розкриття iнформацiї про власний капiтал
Власний капiтал облiковувався Товариством протягом 2013 року в цiлому вiдповiдно до норм дiючого законодавства щодо бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi.
Документальне оформлення та вiдображення в бухгалтерському облiку Товариства операцiй з надходження та вибуття власного капiталу в цiлому вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Статутний капiтал
Аудитором зiбрано необхiдну кiлькiсть аудиторських доказiв для пiдтвердження достовiрностi розмiру та складу статутного капiталу в фiнансовiй звiтностi Приватного акцiонерного товариства «ПЛАТАН ПЛЮС» у всiх суттєвих аспектах.
При зiбраннi доказiв застосовувалися такi аудиторськi процедури, як перевiрка та пiдрахунок (обчислення).
Аудитором, було проведено перевiрку вiдповiдностi залишкiв у синтетичних та аналiтичних регiстрах облiку власного капiталу, шляхом зiставлення даних головної книги, журналiв-ордерiв та iнших вiдомостей капiталу Приватного акцiонерного товариства «ПЛАТАН ПЛЮС».
Заявлений статутний капiтал в засновницьких документах становить 4 660 740,00грн.(Чотири мiльйона шiстсот шiстдесят тисяч сiмсот сорок гривень 00 копiйок ), який подiлений на 466 074 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 10,00грн. (Десять гривень 00 копiйок).
Кiлькiсть засновникiв – 2 юридичнi особи:
- ЗАТ лiкувально – оздоровчих закладiв профспiлок України „Укрпрофозоровниця” (код ЄДРПОУ 02583780, фактичне мiсце знаходження: м. Київ, вул. Ш.Руставелi, будинок 39/41), має 251 680 простих iменних акцiй на суму 2 516 800,00грн., що становить 54% статутного капiталу;
- ТОВ „Чорноморська iнвестицiйна компанiя” (код ЄДРПОУ 32288425, фактичне мiсце знаходження: м. Одеса, вул. Педагогiчна, будинок 27), має 214 394 простих iменних акцiй на суму 2 143 940,00грн., що становить 46% статутного капiталу.
ЗАТ “Санаторiй “Чорне море” має свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України Одеського територiального управлiння, реєстрацiйний №14/15/1/05 вiд 22.07.2005р. на загальну суму 4 660 740,00грн. (чотири мiльйона шiстсот шiстдесят тисяч сiмсот сорок)гривень i розподiлена наступним чином в т.ч.:
- Закрите акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв профспiлок України “Укрпрофоздоровниця” в оплату акцiй першої емiсiї ЗАТ “Санаторiй “Чорне море” в якостi внеску до статутного капiталу Товариства передає по акту прийому – передачi у власнiсть цiлiсний майновий комплекс, який складається з нерухомого та рухомого майна на суму 2 516 800,00 (два мiльйона п’ятсот шiстнадцять тисяч вiсiмсот)гривень;
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Чорноморська iнвестицiйна компанiя” внесла до статутного капiталу грошовi кошти в сумi 2 143 940 (два мiльйона сто сорок три тисячi дев’ятсот сорок) гривень.
Згiдно протоколу №7 Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ «Санаторiй «Чорне море» вiд 24.03.2011р. було прийнято рiшення засновникiв про реорганiзацiю ЗАТ «Санаторiй «Чорне море» та перейменування на Приватне акцiонерне товариство «ПЛАТАН ПЛЮС», та змiну власникiв. Затвердили нову редакцiю Статуту.
Статутний капiтал визначений новою редакцiєю Статуту дорiвнює 4 660 740,00 (чотири мiльйона шiстсот шiстдесят тисяч сiмсот сорок) гривнi, який станом на 31.12.2011р. сформований в повному обсязi. Статутний капiтал Товариства становить 4 660 740,00 (чотири мiльйона шiстсот шiстдесят тисяч сiмсот сорок) гривнi, подiлений на 466 074 (чотириста шiстдесят шiсть тисяч сiмдесят чотири) простих iменних акцiй за номiнальною вартiстю 10,00(десять) гривень кожна акцiя.
Кiлькiсть засновникiв – 1 юридична особа:
ТОВ „Чорноморська iнвестицiйна компанiя” (код ЄДРПОУ 32288425, фактичне мiсце знаходження: м. Одеса, вул. Педагогiчна, будинок 27), 466 074 простих iменних акцiй на суму 4 660 740,00 грн., що становить 100% статутного капiталу.
Статутний капiтал сформований в повному обсязi.
Протягом 2013 року не вiдбувалися змiни розподiлу статутного.
Згiдно iз статутом розмiр статутного капiталу Товариства складає 4 660 740,00 (чотири мiльйона шiстсот шiстдесят тисяч сiмсот сорок) гривнi, подiлений на 466 074 (чотириста шiстдесят шiсть тисяч сiмдесят чотири) простих iменних акцiй за номiнальною вартiстю 10,00(десять) гривень кожна акцiя. За наданими документами, станом на 31.12.2013р. статутний капiтал Товариства сформований в повному обсязi.
Нерозподiлений прибуток (непокритi збитки)
Розмiр непокритого збитку за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства станом на 31.12.2013 року становить 1 991,0 тис.грн.
Доходи майбутнiх перiодiв
Станом на 31.12.2013 року доходи майбутнiх перiодiв на балансi Товариства вiдсутнi.
На думку Аудитора, статтi балансу, що характеризують розмiр забезпечень, довгострокових та поточних зобов’язань Приватного акцiонерного товариства «ПЛАТАН ПЛЮС» справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю станом на 31 грудня 2013 року вiдповiдно до вимог нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Станом на 31.12.2013 року додатковий капiтал, додатково вкладений капiтал, iнший додатковий капiтал, резервний капiтал, неоплачений капiтал, вилучений капiтал на балансi Товариства не облiковувався.
На думку Аудитора, статтi балансу у всiх суттєвих аспектах вiдображають iнформацiю щодо власного капiталу Приватного акцiонерного товариства «ПЛАТАН ПЛЮС» станом на 31 грудня 2013 року, вiдповiдно до вимог нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку
Фiнансовi результати Товариства за звiтний перiод вiдображено згiдно вимог П(С)БО 3 «Звiт про фiнансовi результати» i побудованi на реальних даних бухгалтерського облiку, який ведеться у вiдповiдностi до прийнятих на даний час П(С)БО, обраної та впровадженої облiкової полiтики Товариства.
При складаннi фiнансової звiтностi за звiтний перiод 2013 року Товариство застосовувало П(С)БО 17 «Податок на прибуток».
В цiлому облiк доходiв та витрат в Товариствi ведеться згiдно вимог чинного законодавства.
Доходи
За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк Товариством одержано та показано в звiтi про фiнансовi результати доходи в розмiрi 249,0 тис.грн.
Таблиця 2 (тис.грн.)
Рахунок Вид доходiв Сума
70 Дохiд вiд реалiзацiї 249,0
Всього без ПДВ 249,0
Облiк доходiв протягом 2013 року здiйснювався Товариством в цiлому iз дотриманням вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 «Дохiд», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №290 вiд 29.11.99р.

Витрати
За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк Товариством понесено та показано в Звiтi про фiнансовi результати витрати в розмiрi 1 635,0тис.грн.
Таблиця 3 (тис.грн.)
Рахунок Вид витрат Сума
90 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 1 413,0
92 Адмiнiстративнi витрати 222,0
Всього без ПДВ 1 635,0
Облiк витрат дiяльностi протягом 2013 року здiйснювався Товариством в цiлому вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 «Витрати», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №318 вiд 31.12.99р.
Чистий прибуток
За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк Товариство отримано збиток у розмiрi 1 386,0 тис.грн.
Методика визначення кiнцевого результату дiяльностi в цiлому вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 3 «Звiт про фiнансовi результати», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99р. №87.
Зазначенi показники визначенi достовiрно, про що свiдчать данi аналiтичного та синтетичного облiку.
За результатами дiяльностi за 2013 рiк Товариство отримало збиток в сумi 1 386,0 тис.грн. Непокритий збиток станом на 01.01.2013р. становив 1 991,0 тис.грн., на 31.12.2013р. – 3 377,0 тис.грн.
IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ
Вартiсть чистих активiв
Таблиця 4 (тис.грн.)
Розрахунок вартостi чистих активiв
Найменування статтi Код рядка На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду
1 2 3 4
АКТИВИ
Нематерiальнi активи: залишкова вартiсть 1000 2,0 2,0
Незавершене будiвництво 1005 0 0
Основнi залишки: залишкова вартiсть 1010 4 618,0 4 618,0
Довгостроковi бiологiчнi активи: справедлива (залишкова) вартiсть1020 0 0
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств1030 0 0
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: iншi фiнансовi iнвестицiї 1040 0 0
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 0 0
Вiдстроченi податковi активи 1045 0 0
Iншi необоротнi активи 1090 0 0
Запаси: виробничi запаси 1000 4,0 6,0
Запаси: бiологiчнi активи 1110 0 0
Запаси: незавершене виробництво 1102 0 0
Запаси: готова продукцiя 1103 0 0
Запаси: товари 1104 0 0
Векселi одержанi 1120 0 0
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: чиста реалiзацiйна вартiсть 1125 0 0
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом1135 1,0 1,0
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами1130 0 0
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з нарахованих доходiв1140 0 0
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: iз внутрiшнiх розрахункiв1145 0 0
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 142,0 148,0
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1165 0 0
Грошовi кошти та їх еквiваленти: в нацiональнiй валютi1165 158,0 84,0
Грошовi кошти та їх еквiваленти: в iноземнiй валютi1165 0 0
Iншi оборотнi активи 1190 0 0
Витрати майбутнiх перiодiв 1170 0 0
Активи, всього: 4 959,0 4 859,0
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Забезпечення наступних витрат i платежiв 1521 0 0
Довгостроковi кредити банкiв 1510 0 0
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання 1500 0 0
Вiдстроченнi податковi зобов’язання 1515 0 0
Iншi довгостроковi зобов’язання 1520 0 0
Довгостроковi зобов’язання 1600 0 0
Короткостроковi кредити банкiв 1610 0 0
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями 1605 0 0
Векселi виданi 1615 0 0
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1635 0 0
Поточнi зобов’язання за розрахунками: з одержаних авансiв
1620 0 0
Поточнi зобов’язання за розрахунками: з бюджетом 1625 0 0
Поточнi зобов’язання за розрахунками: з позабюджетних платежiв 1630 0 0
Поточнi зобов’язання за розрахунками: зi страхування
1640 0 0
Поточнi зобов’язання за розрахунками: з оплати працi 1645 0 0
Поточнi зобов’язання за розрахунками: з учасниками 1690 0 0
Поточнi зобов’язання за розрахунками: iз внутрiшнiх розрахункiв 1665 0 0
Iншi поточнi зобов’язання 1521 2 255,0 3 575,0
Доходи майбутнiх перiодiв1510 0 0
Зобов’язання, всього: 2 255,0 3 575,0
Розрахункова вартiсть чистих активiв =Активи - Зобов’язання 2 670,0 1 284,0
Перевiркою дотримання вимог п.3 статтi 155 “Статутний капiтал товариства” Цивiльного Кодексу України щодо розмiру вартостi чистих активiв в порiвняннi iз розмiром статутного капiталу встановлено, що вартiсть чистих активiв зменшилась i станом на звiтну дату менша за розмiр статутного капiталу. Розрахунковий показник вартостi чистих активiв не задовольняє вимогам п.3 статтi 155 “Статутний капiтал товариства” Цивiльного Кодексу України.
При порiвняннi вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу встановлено, що вартiсть чистих активiв менша розмiру статутного капiталу на 3 377,0 тис.грн. (4 661,0 – 1 284,0). Вартiсть чистих активiв компанiї, визначена з урахуванням «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств», затверджених Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004 р.
Висновок: Розрахунок вартостi чистих активiв на кiнець звiтного перiоду складає 1 284,0 тис.грн. Статутний капiтал складає 4 661,0 тис.грн. i вiдповiдає величинi скоригованого статутного капiталу, який розрахований на кiнець року. Неоплачений капiтал та вилучений капiтал на кiнець звiтного перiоду вiдсутностi.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 3 377,0 тис.грн. Вартiсть чистих активiв Товариства менша вiд величини статутного капiталу, яка розрахована на кiнець року. Показник вартостi чистих активiв не вiдповiдає вимогам ст.155 Цивiльного кодексу України.
Аналiз показникiв фiнансового стану товариства
Таблиця 5
Найменування показника Алгоритм розрахунку Значення показника
станом на 31.12.2012р станом на 31.12.2013р нормативне
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) (КЛ 1) (Пiдсумок роздiлу II активу) / (пiдсумок роздiлу IV пасиву) 0,1 0,1 1,0 – 2,0
Коефiцiєнт поточної лiквiдностi (КЛ 2) (Пiдсумок роздiлу II активу – рядки 1100,1101,1102,1103,1104) / (пiдсумок роздiлу IV пасиву) 0,1 0,1 Достатньо 0,7 – 0,8
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (КЛ 3) (рядок 1160 + рядок 1165 + рядок 1190) / пiдсумок роздiлу IV пасиву 0,1 0 0,2 – 0,25
Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (або автономiї) (КФН) пiдсумок роздiлу I пасиву / Валюту балансу 0,5 0,3 не менше 0,3
Коефiцiєнт спiввiдношення залучених i власних коштiв (КЗВ) (пiдсумок роздiлу III пасиву + пiдсумок роздiлу IV пасиву) / пiдсумок роздiлу I пасиву 0,8 2,8 не бiльше 1,0
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) на кiнець звiтного перiоду має значення 0,1 при встановленому критичному значеннi показника 1,0. Це свiдчить про не можливiсть Товариства своєчасно погасити свої поточнi зобов’язання за рахунок дебiторської заборгованостi, грошових коштiв, їх еквiвалентiв та запасiв у повному обсязi.
Коефiцiєнт поточної лiквiдностi на 31.12.2013 р. становить 0,1 (нормативно достатнiм вважається значення в межах 0,7-0,8). Даний показник характеризує ступiнь покриття поточними активами поточних пасивiв; чим вищий є цей показник, тим бiльше впевненостi у сплатi короткострокових зобов’язань. Також перевищення поточних активiв над поточними зобов’язаннями показує резерв лiквiдностi засобiв. Отже товариство не має можливостi лiквiдувати 100 % короткострокову заборгованiсть за рахунок наявних поточних активiв (зокрема, дебiторської заборгованостi).
За результатами розрахункiв коефiцiєнту абсолютної лiквiдностi на 31.12.2013 р., що становить 0 при нормативному значеннi в межах 0,2-0,25, товариство не має можливостi лiквiдувати короткострокову заборгованiсть за рахунок грошових коштiв, їх еквiвалентiв.
Разом з тим, коефiцiєнт автономiї станом на 31.12.2013 р. має значення 0,3 при нормативному мiнiмальному значеннi 0,3. Це свiдчить про незалежнiсть Товариства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування.
Коефiцiєнт спiввiдношення залучених i власних коштiв пiдтверджує незалежнiсть товариства вiд залучених засобiв, та на кiнець звiтного перiоду має значення 2,8 при критичному максимальному значеннi 1,0. Це означає, що товариство є залежним вiд залучених коштiв.
Щодо наявностi власних коштiв товариства
Станом на 31.12.2013р. власнi кошти (власний капiтал) Товариства, складають:
Розмiр власних коштiв (власного капiталу) Приватного акцiонерного товариства «ПЛАТАН ПЛЮС», що забезпечує виконання ним зобов’язань щодо формування статутного капiталу, дорiвнює рiзницi мiж розмiром власного капiталу (пiдсумок роздiлу I пасиву балансу), зменшеного на суму резервного капiталу, та розмiром коштiв, укладених у необоротнi активи (пiдсумок роздiлу I активу балансу), зменшених на суму довгострокової дебiторської заборгованостi, вiдстрочених податкових активiв та iнших необоротних активiв:
ВК = (IрП – РК) – (IрА – (ДДЗ + ВПА + IНА) = -3 336,0 (тис. грн.)
де:
IрП – пiдсумок роздiлу I пасиву баланс
РК – резервний капiтал
IрА – пiдсумок роздiлу I активу балансу
ДДЗ – довгострокова дебiторська заборгованiсть
ВПА – вiдстроченi податковi активи
IНА – iншi необоротнi активи
ВК – власнi кошти (власний капiтал)
Результати аналiзу фiнансового стану Приватного акцiонерного товариства «ПЛАТАН ПЛЮС» наведенi в Довiдцi (Додаток №1) станом на 31 грудня 2013року.
Висновок. За результатами оцiнки зiбраних аудиторських доказiв, виявлено подiї та умови, якi можуть поставити пiд сумнiв припущення про безперервнiсть дiяльностi товариства: наявнiсть значної кредиторської заборгованостi (74% вiд валюти балансу), що збiльшується iз року в рiк, вiдсутнiсть джерел доходу, значнi непокритi збитки (якi складають 69% вiд валюти балансу), негативнi показники лiквiдностi.
За результатами оцiнки зiбраних аудиторських доказiв не виявлено наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю , що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом.
За результатами проведення вiдповiдних процедур аудитором не iдентифiковано ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
Стосовно виконання товариством вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. №514-VI ( зi змiнами та доповненнями), слiд зауважити наступне:
• у 2013 роцi система корпоративного управлiння в товариствi не передбачала посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту), що не суперечить приписам п.1 ст.56 даного закону
• у Товариствi вiдсутня Наглядова рада, її повноваження вiдповiдно до п.2 ст.51 Закону України «Про акцiонернi товариства» покладенi на загальнi збори;
• протягом 2013 року за даними бухгалтерського облiку не виявлено вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства (роздiл ХIII даного закону).
Висновок. В результатi проведеної аудиторської перевiрки не виявлено невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством. Протягом 2013 року значнi правочини (бiльше 10 % вартостi активiв Товариства за даними фiнансової звiтностi станом на 31.12.2013р.) Товариством не виконувались. Рiвень корпоративного управлiння та система внутрiшнього контролю Приватного акцiонерного товариства «ПЛАТАН ПЛЮС» в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». За результатами iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства аудитори прийшли до висновку, що в Товариствi такi ризики оцiнюються як мiнiмальнi.

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Аудиторську перевiрку здiйснено ТОВ “Аудиторська фiрма “Мiла – аудит” на пiдставi Договору №29/01/14 вiд 29.01.2014р.
Перевiрка проведена з 29 сiчня 2014 року по 13 березня 2014 року
Перевiрка фiнансової звiтностi здiйснювалась за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за перiод з 01 сiчня 2013 року по 31 грудня 2013 року.
Аудиторська фiрма дiє на пiдставi:
• Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги №1037 вiд 26 сiчня 2006 року, згiдно з рiшенням Аудиторської Палати України №228/4 вiд 24.02.2011р.;
• Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi, згiдно з рiшенням Аудиторської Палати України №257/4 вiд 27.09.2012 р.;
• Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 149, серiя та номер Свiдоцтва: П 000149 вiд 13.08.2013р.
Аудит проведено: незалежними аудиторами Аудиторської фiрми “Мiла – аудит” – Щеглюк Свiтланою Юрiївною сертифiкат №007145, виданий рiшенням Аудиторської палати України №287/2 вiд 26 грудня 2013 року з термiном дiї до 26 грудня 2018 року, Гавриловською Людмилою Миколаївною сертифiкат №003633 серiї “А”, виданий рiшенням Аудиторської палати України №25 вiд 14 лютого 1995 року з термiном дiї до 14 лютого 2019 року.
Фактичне та юридичне мiсцезнаходження: 04210 м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграду, буд.10А, корп.2, кв.43.
Телефон/факс: (044) 537-76-53, 537-76-52.


Додатки
• довiдка про фiнансовий стан ПрАТ «ПЛАТАН ПЛЮС» станом на 31.12.2013 року ;
• пiдтверджений Аудитором Баланс ПрАТ «ПЛАТАН ПЛЮС» станом на 31.12.2013р.;
• пiдтверджений Аудитором Звiт про фiнансовi результати ПрАТ «ПЛАТАН ПЛЮС» за 2013 рiк;
• пiдтверджений Аудитором Звiт про рух грошових коштiв ПрАТ «ПЛАТАН ПЛЮС» за 2013 рiк;
• пiдтверджений Аудитором Звiт про власний капiтал ПрАТ «ПЛАТАН ПЛЮС» за 2013 рiк;
• пiдтвердженi Аудитором Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ «ПЛАТАН ПЛЮС» за 2013 рiк;
• пiдтвердженi Аудитором Розрахунки чистих активiв станом на 31.12.2013р. ПрАТ «ПЛАТАН ПЛЮС».


Аудитор _______________________С.Ю. Щеглюк
(Сертифiкат аудитора серiя А №007145 вiд 26.12.2013р.
Рiшенням АПУ №287/2 вiд 26 грудня 2013 р.)

Директор аудиторської фiрми
ТОВ „Аудиторська фiрма
„Мiла –аудит” __________________Л.М. Гавриловська
(Сертифiкат аудитора серiя А №003633 вiд 14.02.1995р.,
Рiшенням АПУ №25 вiд 14 лютого 1995 року.)
Дата видачi аудиторського висновку: 13 березня 2014р.

Додаток №1
ДОВIДКА
про фiнансовий стан ПрАТ «ПЛАТАН ПЛЮС» станом 31.12.2013р.
Аналiз загальної оцiнки стану активiв Товариства
Показники Станом на 01.01.2013р. Станом на 31.12.2013р.
тис.грн. % до валюти балансу тис.грн. % до валюти балансу
1 2 3 4 5
1.Основнi засоби та iншi позаобортнi активи 4 620,0 93,8 4 620,0 95,1
в тому числi:
- основнi засоби (балансова вартiсть) 4 618,0 93,8 4 618,0 95,0
- iншi необоротнi активи 0 0 0 0
- довгострокова дебiторська заборгованiсть 0 0 0 0
- iншi фiнансовi iнвестицiї 0 0 0 0
- нематерiальнi активи 2,0 0 2,0 0,1
- незавершене будiвництво 0 0 0 0
- вiдстроченi податковi активи 0 0 0 0
2.Оборотнi кошти, 305,0 6,2 239,0 4,9
в тому числi:
- виробничi запаси 4,0 0 6,0 0,1
- дебiтори 143,0 3,0 149,0 3,1
- резерв сумнiвних боргiв 0 0 0 0
- незавершене виробництво 0 0 0 0
- готова продукцiя 0 0 0 0
- товари 0 0 0 0
- грошовi кошти 158,0 3,2 84,0 1,7
- iншi оборотнi активи 0 0 0 0
3.Витрати майбутнiх перiодiв 0 0 0 0
Витрати майбутнiх перiодiв 0 0 0 0
РАЗОМ 4 925,0 100% 4 859,0 100%
Аналiз загальної оцiнки стану пасивiв Товариства
Показники Станом на 01.01.2013р. Станом на 31.12.2013р.
тис.грн. % до валюти балансу тис.грн. % до валюти балансу
1 2 3 4 5
1.Власнi кошти, 2 670,0 54,2 1 284,0 26,4
в тому числi:
- статутний капiтал 4 661,0 94,6 4 661,0 95,9
- iнший додатковий капiтал 0 0 0 0
- нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (1 991,0) (40,4) (3 377,0) (69,5)
- додатковий вкладений капiтал 0 0 0 0
- резервний капiтал 0 0 0 0
2.Забезпечення наступних витрат i платежiв 0 0 0 0
в тому числi:
- забезпечення виплат персоналу 0 0 0 0
3.Довгостроковi зобов’язання 0 0 0 0
в тому числi:
- довгостроковi кредити банку 0 0 0 0
- вiдстроченi податковi зобов’язання 0 0 0 0
4.Позиковi кошти 2 255,0 45,8 3 575,0 73,6
в тому числi:
- короткостроковi кредити банку 0 0 0 0
- поточна кредиторська заборгованiсть 2 255,0 45,8 3 575,0 73,6
5.Доходи майбутнiх перiодiв 0 0 0 0
Доходи майбутнiх перiодiв 0 0 0 0
РАЗОМ 4 925,0 100% 4 859,0 100%

Показники фiнансового стану Товариства
Показники Норма Станом на 01.01.2013р. Станом на 31.12.2013р.
1 2 3 4 5
1. Показники платоспроможностi
1.Коефiцiєнт поточної лiквiдностi КЛ-1 2,0-2,5 0,1 0,1
2.Коефiцiєнт загальної лiквiдностi КЛ-2 0,7-0,8 0,1 0,1
3.Коефiцiєнт абсолютної (термiнової) лiквiдностi КЛ-3 0,2-0,25 0,1 0
4.Коефiцiєнт покриття короткострокових зобов’язань власним оборотним капiталом Кп.3 Не2. Показники фiнансової стiйкостi
1.Коефiцiєнт спiввiдношення залучених i власних коштiв К-3 Не>1 0,5 0,5
2.Коефiцiєнт фiнансової незалежностi КН Не<0,2 0,8 2,7
3.Коефiцiєнт автономiї КА 0,5 0,5 0,5
4.Коефiцiєнт маневреностi власних коштiв КМ 0,5 0,2 0,2
5.Наявнiсть власних обiгових коштiв (власний оборотний капiтал) - - 1 950,0 3 336,0
3. Iншi показники фiнансового стану
1.Коефiцiєнт реальної вартостi основних i обiгових засобiв КIР 1,0 1,0
2.Коефiцiєнт покриття iнвестицiй КАПI 0,85-0,9 0 0
3.Коефiцiєнт iнвестування Кiн 0 0
4.Коефiцiєнт реальної вартостi основних засобiв у майнi К.рос 0,7 0,7
5.Коефiцiєнт покриття балансу К п.б. 1,0 1,0
6.Коефiцiєнт ефективностi використання власних коштiв К.е.вк. 0,1 0,1
7.Конфiцiєнт використання фiнансових ресурсiв усього майна К.в.ф. 0,1 0,1
8.Показник заборгованостi кредиторам 45,8% 73,6%
9.Обiговiсть дебiторської заборгованостi 3,0% 3,1%
10.Рентабельнiсть власного капiталу 39,6% 68,7%
ПрАТ «ПЛАТАН ПЛЮС» за 2013 рiк отримало збиток у сумi 1 386,0 тис.грн.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi показує, що Товариство не має достатньо ресурсiв для погашення поточних зобов’язань.
Коефiцiєнт платоспроможностi (фiнансової стiйкостi), показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi балансу, що свiдчить про достатнiй рiвень фiнансової стiйкостi.
Коефiцiєнт фiнансової незалежностi характеризує залежнiсть Товариства вiд залучених засобiв.
Аналiзуючи показники фiнансової звiтностi та данi про реорганiзацiю Товариства, можна зробити висновок про наявнiсть iснування суттєвої невизначеностi, яка може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть.

Аудитор _______________________С.Ю. Щеглюк
(Сертифiкат аудитора серiя А №007145 вiд 26.12.2013р.
Рiшенням АПУ №287/2 вiд 26 грудня 2013 р.)


Директор аудиторської фiрми
ТОВ „Аудиторська фiрма
„Мiла –аудит” _____________________Л.М. Гавриловська
(Сертифiкат аудитора серiя А №003633 вiд 14.02.1995р.,
Рiшенням АПУ №25 вiд 14 лютого 1995 року.)

-
-
-

 

 

Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

           № з/п               РікКількість зборів, усьогоУ тому числі позачергових
1 2013 1 0
2 2012 1 0
3 2011 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

                                                                                                                                                                                                                            ТакНі
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори   X
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (запишіть): Директор Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

                                                                                                                                                                                                                            ТакНі
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X  

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

                                                                                                                                                                                                                            ТакНі
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування)   X
Підняттям рук X  
Інше (запишіть): Голосування вiдбувалось шляхом пiдняття рук. Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

                                                                                                                                                                                                                           ТакНі
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (запишіть): У звiтному роцi позачерговi збори не вiдбувалися. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)                                                                                                                          Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

                                                                                                                                                                                                                                                                          (осіб)
Кількість членів наглядової ради 0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?                                                                                                             0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 ТакНі
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради не створено комiтетiв, тому що Наглядова рада в товариствi не передбачена Статутом
Інші (запишіть) Наглядова рада в товариствi не передбачена Статутом

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)                                                                                                                              Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 ТакНі
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди   X
Інше (запишіть) Посада корпоративного секретаря в товариствi вiдсутня Розмiр винагороди членiв Наглядової ради не визначається - Наглядова рада в товариствi не передбачена Статутом

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

                                                                                                                                                                                                                                                                      ТакНі
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги   X
Інше (запишіть): Вимог до членiв Наглядової ради не викладено у внутрiшнiх документах товариства - Наглядова рада в товариствi не передбачена Статутом   X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 ТакНі
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть) Члени Наглядової ради не обираються у товариствi - Наглядова рада в товариствi не передбачена Статутом

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)                                                           так, введено посаду ревізора

 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 Загальні збори акціонерівНаглядова радаВиконавчий органНе належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 ТакНі
Положення про загальні збори акціонерів   X
Положення про наглядову раду   X
Положення про виконавчий орган   X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)   X
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть): В товариствi не розробленi Положення про загальнi збори акцiонерiв, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган (правлiння), Положення про посадових осiб акцiонерного товариства, Положення про ревiзiйну комiсiю, Положення про акцiї акцiонерного товариства, Положення про порядок розподiлу прибутку.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 Інформація розповсюджується на загальних зборахПублікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперівДокументи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товариствіКопії документів надаються на запит акціонераІнформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)    Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

                                                                                                                                                                                                                                                                        ТакНі
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

                                                                                                                                                                                                                                                                      ТакНі
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада   X
Виконавчий орган X  
Інше (запишіть) Рiшення про затвердження зовнiшнього аудитора приймав Директор товариства.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)    Ні

З якої причини було змінено аудитора?

                                                                                                                                                                                                                                                                      ТакНі
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) Аудитора не було змiнено

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 ТакНі
Ревізійна комісія (ревізор) X  
Наглядова рада   X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант X  
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) Iншi органи не здiйснювали перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства у звiтному перiодi.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

                                                                                                                                                                                                                                                                      ТакНі
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) Ревiзiйна комiсiя останнього разу проводила перевiрку з власної iнiцiативи.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

                                                                                                                                                                                                                                                                      ТакНі
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків   X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть): Товариство не планує залучати iнвестицiї протягом наступних трьох рокiв    

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились  

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Товариство не має кодексу корпоративного управлiння
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: В товариствi не прийнято кодекс корпоративного управлiння
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
В товариствi не прийнято кодекс корпоративного управлiння

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                 КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАТАН ПЛЮС" за ЄДРПОУ 33139534
Територія   за КОАТУУ 5110136900
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 200
Вид економічної діяльності   за КВЕД 85.1
Середня кількість працівників 18  
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  
Адреса 65038, Одеська обл., м. Одеса, провулок Дачний, будинок 2  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   V
за міжнародними стандартами фінансової звітності    

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.


АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
12345
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 2 2 0
первісна вартість 1001 14 14 0
накопичена амортизація 1002 12 12 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 4618 4618 0
первісна вартість 1011 4982 4982 0
знос 1012 364 364 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I1095462046200
II. Оборотні активи
Запаси 1100 4 6 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 0 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 1 1 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 142 148 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 158 84 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II11953052390
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200000
Баланс1300492548590

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4661 4661 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1991 3377 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I1495267012840
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II1595000
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 0 0 0
за розрахунками з бюджетом 1620 0 0 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 2255 3575 0
Усього за розділом IІІ1695225535750
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття1700000
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800000
Баланс1900492548590

                                                                      Примітки                                                д/н
                                     Керівник Якимович Г.Є.
                                         Головний бухгалтер Задорожна Л.В.

 

 

                                                                                                  КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАТАН ПЛЮС" за ЄДРПОУ 33139534
  (найменування)    

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.


                                                                                                                                                                                                                      I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 249.0 483.0
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1413.0 ) ( 1520 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

0

0
 збиток 2095 ( 1164.0 ) ( 1037 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 0 1.0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 222.0 ) ( 97 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 1386 ) ( 1133 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 1386 ) ( 1133 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 2
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 1386 ) ( 1135 )

                                                                                                                                                                                                                                II. СУКУПНИЙ ДОХІД
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування245000
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування246000
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)246500

                                                                                                                                                                                           III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати                                                                                                                                                                                                   2500 272 227
Витрати на оплату праці 2505 603 632
Відрахування на соціальні заходи 2510 221 233
Амортизація 2515 0 0
Інші операційні витрати 2520 539 525
Разом255016351617

                                                                                                                                                                                         ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій                                                                                                                                                                       2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

                                                                                                                           Примітки д/н
Керівник Якимович Г.Є.
Головний бухгалтер Задорожна Л.В.

 

 

 

                                                                                                              КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАТАН ПЛЮС" за ЄДРПОУ 33139534
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1624

1917
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 328.0 )

( 265 )
Праці 3105 ( 497 ) ( 521 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 243 ) ( 258 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 630 ) ( 723 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності319574.0149.0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності329574.0149.0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності339574.0149.0
Чистий рух грошових коштів за звітний період340074.0149.0
Залишок коштів на початок року 3405 158.0 9.0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 84.0 158.0

                                                                                                                                       Примітки д/н
Керівник Якимович Г.Є.
Головний бухгалтер Задорожна Л.В.

 

 

 

                                                                                                                    КОДИ
    Дата(рік, місяць,число)  2014 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАТАН ПЛЮС" за ЄДРПОУ 33139534
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
надходженнявидатокнадходженнявидаток
123456
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності31950000
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності32950000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності33950000
Чистий рух грошових коштів за звітний період34000000
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

                                                                                                                                                       Примітки Товариство не робить звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом.
Керівник -
Головний бухгалтер -

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               

                            КОДИ
                                                      Дата(рік, місяць, число)        2014 | 01 | 01
Підприємство                                                       ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАТАН ПЛЮС"                                                   за ЄДРПОУ 33139534
                                                                                           ( найменування)    

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2013 р.


СтаттяКод рядкаЗареєстрований капіталКапітал у дооцінкахДодатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Неоплачений капіталВилучений капіталВсього
12345678910
Залишок на початок року40004661000-1991002670
Коригування:
Зміна облікової політики
  4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок    4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни   4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року40954661000-1991002670
Чистий прибуток (збиток) за звітний період41000000-138600-1386
Інший сукупний дохід за звітний період411000000000
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі42950000-138600-1386
Залишок на кінець року43004661000-3377001284

Примітки д/н
Керівник Якимович Г.Є.
Головний бухгалтер Задорожна Г.В.