ЧАО Платан Плюс

                                                                                           Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Якимович Георгiй Євгенович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАТАН ПЛЮС"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
33139534
4. Місцезнаходження
Одеська , Київський, 65038, м. Одеса, провулок Дачний, будинок 2
5. Міжміський код, телефон та факс
(0482)446513 (0482)446513
6. Електронна поштова адреса
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2015
  (дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР    
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://platanplus.od.ua в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу  
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки Емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, тому заповнює видповiднi роздiли, що визначенi Рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013
Iнформацiю про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi емiтент не заповнює, тому що не мав вiдповiдних лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi у звiтному роцi.
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб ємiтент не заповнює, тому що у звiтному перiодi подiбних фактiв не вiдбувалося.
Iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря ємiтент не заповнює, тому що станом на звiтну дату в емiтента вiдсутня посада корпоративного секретаря. 
Iнформацiю про рейтингове агентство емiтент не заповнює, тому що станом на звiтну дату емiтент не користується послуга рейтингових агентств.
Iнформацiю про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента емiтент не заповнює, тому що посадовi особи емiтента акцiями емiтента не володiють.
Iнформацiю про фiзичних осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента емiтент не заповнює, тому що у складi акцiонерiв емiтента не має фiзичних осiб.
Iнформацiю про облiгацiї емiтента емiтент не заповнює, тому що не робив випускiв облiгацiй, з тiєї ж причини емiтент не заповнює Iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв 
Iнформацiю про iншi цiннi папери емiтент не заповнює, тому що не робив випускiв iнших цiнних паперiв окрiм акцiй, у тому числi цiльових облiгацiй, сертифiкатiв ФОН та iпотечних цiнних паперiв, з тiєї ж причини емiтент не заповнює звiт про стан об'єкта нерухомостi.
Iнформацiю про похiднi цiннi папери емiтент не заповнює, тому що не робив випускiв похiдних цiнних паперiв.
Iнформацiю про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду емiтент не заповнює, тому що не робив викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiю про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та 
Iнформацiю про собiвартiсть реалiзованої продукцiї емiтент не заповнює. тому що не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду емiтент не заповнює з причини, що подiбних фактiв у звiтному перiодi не вiдбувалось
Емiтент не складає Рiчнi фiнансову звiтнiсть, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАТАН ПЛЮС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 380335
3. Дата проведення державної реєстрації
22.09.2004
4. Територія (область)
Одеська
5. Статутний капітал (грн)
4660740.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
18
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
86.10 Дiяльнiсть лiкарняних закладiв
55.10 Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування
д/н д/н
10. Органи управління підприємства
Емiтен є акцiонерним товариством, тому не заповнює данi про органи управлiння товариством
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
фiлiя АТ "Укрексiмбанк"
2) МФО банку
328618
3) поточний рахунок
26002010119497
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Якимович Георгiй Євгенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 
4) рік народження**
1938
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перед тим, як бути призначеним у Закрите акцiонерне товариство "Санаторiй "Чорне Море" (що у 2011 роцi було переймiноване на ПрАТ "ПЛАТАН ПЛЮС" ) посадова особа працювала у санаторiю вiдпочинку Мирний, на посадi Директора.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2014 2 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язкi Директора емiтента визначенi та виконуються посадовою особою згiдно зi Статутом товариства та Законом. Зокрема : 
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв.
До компетенцiї Директора належить: 
Розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
Розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння;
Визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв.
Розробка штатного розкладу та затвердження посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
Визначення органiзацiйної структури Товариства, призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства, визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства;
Прийняття рiшення про створення та участь Товариства в iнших юридичних особах, вирiшення питань про прийняття у зв’язку з цим Товариством на себе вiдповiдних зобов’язань.
Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення.
Виконання колективного договору. 
У звiтному роцi Директор товариства був переобраний на посаду у звязку iз закiнченням повноважень строком на два роки.
В Директора емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах Директор Емiтента не обiймає.
Загальний стаж керiвної роботи Директора товариства складає 30 рокiв. 
Протягом останнiх пяти рокiв Директор працював в товариствi на тiєїж посадi Директора. До перейменування у 2011 роцi ПрАТ "ПЛАТАН ПЛЮС" мало назву Закрите акцiонерне товариство "Санаторiй "Чорне Море". За адресою: 65038, Одеська область, м. Одеса, провулок Дачний, будинок 2
Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ратушна Галина Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ УКРБУДIНВЕСТ, економiст з фiнансових питань
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язкi Ревiзора емiтента визначенi та виконуються посадовою особою згiдно зi Статутом товариства, зокрема : 
Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Ревiзора має право бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревiзор має право брати участь у засiданнях Директора у випадках, передбачених Законом, статутом або внутрiшнiми положеннями товариства.
Ревiзора у вiдповiдностi до покладених на нього завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. Порядок проведення перевiрок i органiзацiя роботи Ревiзора регулюються Положенням про Ревiзора.
Змiни у персональному складi посадових осiб стосовно Ревiзора товариства не вiдбувалося.
У звiтному роцi Ревiзор Товариства був переобраний на наступнi 3 роки.
В Ревiзора емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини за данними товариства.
Загальний стажу керiвної роботи - 18 рокiв
Iнформацiя стосовно обiймання посад Ревiзором емiтента на будь-яких iнших пiдприємствах та перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв в емiтента вiдсутня у звязку з тим, що Ревiзор не є штатною одиницiєю, та данних стосовно Ревiзора товариство не має.
Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Задорожна Людмила Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 
4) рік народження**
1942
5) освіта**
Середня
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перед тим, як бути призначеною у Закрите акцiонерне товариство "Санаторiй "Чорне Море" (що у 2011 роцi було переймiноване на ПрАТ "ПЛАТАН ПЛЮС" ) посадова особа працювала у товариствi Санаторiй Якiр,на посадi головного бухгалтера.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.11.2010 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язкi Головного бухгалтера емiтента:
- здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi; 
- здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов''язань, витрат фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi;
- бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i непродуктивних витрат.
У звiтному роцi стосовно посади Головного бухгалтера у Товариствi змiн у персональному складi не вiдбулося.
В Головного бухгалтера емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах Головний бухгалтер Емiтента не обiймає.
Загальний стаж керiвної роботи Головного бухгалтера товариства складає 26 рокiв. 
Протягом останнiх пяти рокiв Головний бухгалтер працював в товариствi на тiєїж посадi Головного бухгалтера. До перейменування у 2011 роцi ПрАТ "ПЛАТАН ПЛЮС" мало назву Закрите акцiонерне товариство "Санаторiй "Чорне Море". За адресою: 65038, Одеська область, м. Одеса, провулок Дачний, будинок 2
Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особиІдентифікаційний код за ЄДРПОУМісцезнаходженняДата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Чорноморська iнвестицiйна компанiя" 32288425 65063 Одеська Приморський м. Одеса Педагогiчна, 27   466074 100 466074 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**Дата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
Усього 466074 100 466074 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. 
** Не обов'язково для заповнення.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*черговіпозачергові
X  
Дата проведення 22.04.2014
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
-Затвердження рiчного звiту Товариства.
-Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2013 рiк, строку та порядку виплати дивiдендiв.
-Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу.
-Обрання (переобрання) Директора Товариства. 
-Обрання (переобрання) Ревiзора Товариства. 
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного наданi не були.

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного паперуФорма існування та форма випускуНомінальна вартість акцій (грн)Кількість акцій (штук)Загальна номінальна вартість (грн)Частка у статутному капіталі (у відсотках)
12345678910
28.05.2010 10/15/1/10 Одеське ТУ ДКЦП та ФР UA4000068316 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 10 466074 4660740 100
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється.
Факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах вiдсутнi.
Додаткової емiсiї не вiдбувалося.
Спосiб розмiщення-закрите. 
Дострокове погашення не вiдбувалося.
 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис. грн.)Орендовані основні засоби (тис. грн.)Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1. Виробничого призначення: 4618 4618 0 0 4618 4618
будівлі та споруди 4514 4514 0 0 4514 4514
машини та обладнання 83 83 0 0 83 83
транспортні засоби 6 6 0 0 6 6
інші 15 15 0 0 15 15
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 4618 4618 0 0 4618 4618
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами):
Будинки споруди– 100 р.
Машини и обладнання – 20 р. 
Транспортнi засоби – 20 р.
Iнструменти, прилади, iнвентар - 10 р.
Первiсна вартiсть основних засобiв - 4982 тис. грн.,
Ступiнь зносу основних засобiв - 11 %,
Ступiнь використання основних засобiв - 100 %,
Сума нарахованого зносу - 364 тис.грн. Цього року знос не нараховувався.
Суттєвих змiни у вартостi основних засобiв не вiдбулося,
Обмеження на використання майна емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показникаЗа звітний періодЗа попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 1212 1284
Статутний капітал (тис. грн.) 4661 4661
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1212 1284
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства (1212 тис. грн.) менша статутного капiталу товариства (4661 тис. грн.), що не вiдповiдає вимогам ст. 155 п. 3 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн.)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 11 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 3575 X X
Усього зобов'язань X 3586 X X
Опис: д/н

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23504528
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04210, Україна, м.Київ, проспект Героїв Сталiнграду, 10А, корп.2,кв.43
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1037 26.01.2006
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 149 П 000149 13.08.2013 до 24.02.2016
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.14-31.12.14
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23504528
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04210, Україна, м.Київ, проспект Героїв Сталiнграду, 10А, корп.2,кв.43
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1037 26.01.2006
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 149 П 000149 16.08.2013 до 24.02.2016
Текст аудиторського висновку (звіту)  
Нацiональнiй комiсiї
з цiнних паперiв та 
фондового ринку України
Приватному акцiонерному товариству
«ПЛАТАН ПЛЮС»

Аудиторський висновок
(звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi емiтента цiнних паперiв
Приватного акцiонерного товариства «ПЛАТАН ПЛЮС» 
станом на 31.12.2014 року
м. Київ “24” квiтня 2015 року
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «ПЛАТАН ПЛЮС», що додається, яка включає баланс станом на 31 грудня 2014р., звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiту про власний капiтал, примiток до рiчної фiнансової звiтностi, за рiк, що минув на зазначену дату, розрахунку чистих активiв станом на 31.12.2014 року.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдностi до Закону Україну «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть», нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, а також за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає як необхiдний для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту, Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть». Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти та розшифровки статей фiнансових звiтiв не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження а, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки 
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
У зв’язку з тим, що нас було призначено аудиторами Товариства у березнi 2015р., коли ми не мали можливостi бути присутнiми при проведенi iнвентаризацiї станом на 01.10.2014 року або впевнитись щодо кiлькостi фактичних залишкiв iншим способом. Оскiльки данi про залишки впливають на визначення iнших операцiй, у нас не було змоги встановити, чи потрiбнi коригування результатiв операцiй та суми фiнансового результату за звiтний перiод. Наша аудиторська думка щодо фiнансової звiтностi за перiод, що закiнчився 31 грудня 2014 року, була вiдповiдно модифiкована. Наша думка щодо фiнансової звiтностi за поточний перiод також модифiкована внаслiдок можливого впливу цього питання на порiвняннiсть даних поточного перiоду i вiдповiдних показникiв.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть подає в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «ПЛАТАН ПЛЮС» станом на 31 грудня 2014 року, а також результати його дiяльностi за минулий рiк, вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi».
Додатки
 довiдка про фiнансовий стан «Товариства» станом на 31 грудня 2014 року;
 вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2014 року;
 розкриття iнформацiї про формування та розмiр сплаченого статутного капiталу Товариства станом на 31.12.2014 року;
 основнi вiдомостi про Товариство;
 основнi вiдомостi про аудитора;
 пiдтверджений Аудитором Баланс «Товариства» станом на 31 грудня 2014 року;
 пiдтверджений Аудитором Звiт про фiнансовi результати «Товариства» за 2014 рiк;
 пiдтверджений Аудитором Звiт про рух грошових коштiв «Товариства» за 2014 рiк;
 пiдтверджений Аудитором Звiт про власний капiтал «Товариства» за 2014 рiк;
 пiдтвердженi Аудитором Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi «Товариства» за 2014 рiк;
 пiдтвердженi Аудитором Розрахунки чистих активiв «Товариства» станом на 31.12.2014 р.

Аудитор _______________________С.Ю. Щеглюк
(Сертифiкат аудитора серiя А №007145 вiд 26.12.2013р.
Рiшенням АПУ №287/2 вiд 26 грудня 2013 р.)
Директор аудиторської фiрми
ТОВ „Аудиторська фiрма „Мiла –аудит” __________________Л.М. Гавриловська 
(Сертифiкат аудитора серiя А №003633 вiд 14.02.1995р., 
Рiшенням АПУ №25 вiд 14 лютого 1995 року.)
Дата видачi аудиторського висновку: 24 квiтня 2015р.

Додаток №1 до звiту аудитора
ДОВIДКА
про фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства 
«ПЛАТАН ПЛЮС» станом 31.12.2014р.
Аналiз загальної оцiнки стану активiв Товариства
Показники Станом на 01.01.2014р. Станом на 31.12.2014р.
тис.грн. % до валюти балансу тис.грн. % до валюти балансу
1 2 3 4 5
1.Основнi засоби та iншi позаобортнi активи 4 620,0 95,1 4 620,0 96,3
в тому числi:
- основнi засоби (балансова вартiсть) 4 618,0 95,0 4 618,0 96,2
- iншi необоротнi активи 0 0 0 0
- довгострокова дебiторська заборгованiсть 0 0 0 0
- iншi фiнансовi iнвестицiї 0 0 0 0
- нематерiальнi активи 2,0 0,1 2,0 0,1
- незавершене будiвництво 0 0 0 0
- вiдстроченi податковi активи 0 0 0 0
2.Оборотнi кошти, 239,0 4,9 178,0 3,7
в тому числi:
- виробничi запаси 6,0 0,1 5,0 0,1
- дебiтори 149,0 3,0 142,0 3,0
- резерв сумнiвних боргiв 0 0 0 0
- незавершене виробництво 0 0 0 0
- готова продукцiя 0 0 0 0
- товари 0 0 0 0
- грошовi кошти 84,0 1,7 30,0 0,6
- iншi оборотнi активи 0 0 0 0
3.Витрати майбутнiх перiодiв 0 0 0 0
Витрати майбутнiх перiодiв 0 0 0 0
РАЗОМ 4 925,0 100% 4 798,0 100%
Аналiз загальної оцiнки стану пасивiв Товариства
Показники Станом на 01.01.2014р. Станом на 31.12.2014р.
тис.грн. % до валюти балансу тис.грн. % до валюти балансу
1 2 3 4 5
1.Власнi кошти, 1 284,0 26,4 1 212,0 25,3
в тому числi:
- статутний капiтал 4 661,0 95,9 4 661,0 97,1
- iнший додатковий капiтал 0 0 0 0
- нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (3 377,0) (69,5) (3 449,0) (71,8)
- додатковий вкладений капiтал 0 0 0 0
- резервний капiтал 0 0 0 0
2.Забезпечення наступних витрат i платежiв 0 0 0 0
в тому числi:
- забезпечення виплат персоналу 0 0 0 0
3.Довгостроковi зобов’язання 0 0 0 0
в тому числi:
- довгостроковi кредити банку 0 0 0 0
- вiдстроченi податковi зобов’язання 0 0 0 0
4.Позиковi кошти 3 575,0 73,6 3 586,0 74,7
в тому числi:
- короткостроковi кредити банку 0 0 0 0
- поточна кредиторська заборгованiсть 3 575,0 73,6 3 586,0 74,7
5.Доходи майбутнiх перiодiв 0 0 0 0
Доходи майбутнiх перiодiв 0 0 0 0
РАЗОМ 4 859,0 100% 4 798,0 100%

Показники фiнансового стану Товариства
Показники Норма Станом на 01.01.2014р. Станом на 31.12.2014р.
1 2 3 4 5
1. Показники платоспроможностi
1.Коефiцiєнт поточної лiквiдностi КЛ-1 2,0-2,5 0,1 0,1
2.Коефiцiєнт загальної лiквiдностi КЛ-2 0,7-0,8 0,1 0,1
3.Коефiцiєнт абсолютної (термiнової) лiквiдностi КЛ-3 0,2-0,25 0,1 0
4.Коефiцiєнт покриття короткострокових зобов’язань власним оборотним капiталом Кп.3 Не<1 0,3 0,3
2. Показники фiнансової стiйкостi
1.Коефiцiєнт спiввiдношення залучених i власних коштiв К-3 Не>1 0,5 0,5
2.Коефiцiєнт фiнансової незалежностi КН Не<0,2 0,8 2,7
3.Коефiцiєнт автономiї КА 0,5 0,5 0,5
4.Коефiцiєнт маневреностi власних коштiв КМ 0,5 0,2 0,2
5.Наявнiсть власних обiгових коштiв (власний оборотний капiтал) - - 3 336 3408
3. Iншi показники фiнансового стану
1.Коефiцiєнт реальної вартостi основних i обiгових засобiв КIР 1,0 1,0
2.Коефiцiєнт покриття iнвестицiй КАПI 0,85-0,9 0 0
3.Коефiцiєнт iнвестування Кiн 0 0
4.Коефiцiєнт реальної вартостi основних засобiв у майнi К.рос 0,7 0,7
5.Коефiцiєнт покриття балансу К п.б. 1,0 1,0
6.Коефiцiєнт ефективностi використання власних коштiв К.е.вк. 0,1 0,1
7.Конфiцiєнт використання фiнансових ресурсiв усього майна К.в.ф. 0,1 0,1
8.Показник заборгованостi кредиторам 73,6% 74,7%
9.Обiговiсть дебiторської заборгованостi 1,7% 0,6%
10.Рентабельнiсть власного капiталу 68,7% 71,0%
ПрАТ «ПЛАТАН ПЛЮС» за 2013 рiк отримало збиток у сумi 1 386,0 тис.грн.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi показує, що Товариство не має достатньо ресурсiв для погашення поточних зобов’язань. 
Коефiцiєнт платоспроможностi (фiнансової стiйкостi), показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi балансу, що свiдчить про достатнiй рiвень фiнансової стiйкостi.
Коефiцiєнт фiнансової незалежностi характеризує залежнiсть Товариства вiд залучених засобiв. 
Аналiзуючи показники фiнансової звiтностi та данi про реорганiзацiю Товариства, можна зробити висновок про наявнiсть iснування суттєвої невизначеностi, яка може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть.

Аудитор _______________________С.Ю. Щеглюк
(Сертифiкат аудитора серiя А №007145 вiд 26.12.2013р.
Рiшенням АПУ №287/2 вiд 26 грудня 2013 р.)
Директор аудиторської фiрми
ТОВ „Аудиторська фiрма 
„Мiла –аудит” __________________Л.М. Гавриловська 
(Сертифiкат аудитора серiя А №003633 вiд 14.02.1995р., 
Рiшенням АПУ №25 вiд 14 лютого 1995 року.)

Додаток №2 до звiту аудитора
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2014 року
На пiдставi даних балансу АТ «ПЛАТАН ПЛЮС» станом на 31.12.2014р. розраховано вартiсть чистих активiв на предмет порiвняння їх суми iз заявленим статутними документами розмiром статутного капiталу, що передбачено статтею 155 Цивiльного кодексу України та статтею 39 Закону України «Про господарськi товариства».
тис.грн.
Найменування статтi Код рядка На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду
1 2 3 4
АКТИВИ
Нематерiальнi активи: залишкова вартiсть 1000 2,0 2,0
Незавершене будiвництво 1005 0 0
Основнi залишки: залишкова вартiсть 1010 4 618,0 4 618,0
Довгостроковi бiологiчнi активи: справедлива (залишкова) вартiсть
1020 0 0
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 1030 0 0
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: iншi фiнансовi iнвестицiї
1040 0 0
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 0 0
Вiдстроченi податковi активи 1045 0 0
Iншi необоротнi активи 1090 0 0
Запаси: виробничi запаси 1000 6,0 5,0
Запаси: бiологiчнi активи 1110 0 0
Запаси: незавершене виробництво 1102 0 0
Запаси: готова продукцiя 1103 0 0
Запаси: товари 1104 0 0
Векселi одержанi
1120 0 0
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: чиста реалiзацiйна вартiсть 1125 0 0
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом
1135 1,0 1,0
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами
1130 0 0
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з нарахованих доходiв
1140 0 0
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: iз внутрiшнiх розрахункiв
1145 0 0
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 148,0 141,0
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1165 0 0
Грошовi кошти та їх еквiваленти: в нацiональнiй валютi
1165 84,0 30,0
Грошовi кошти та їх еквiваленти: в iноземнiй валютi
1165 0 0
Iншi оборотнi активи 1190 0 0
Витрати майбутнiх перiодiв 1170 0 0
Активи, всього: 4 859,0 4 798,0
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Забезпечення наступних витрат i платежiв 1521 0 0
Довгостроковi кредити банкiв 1510 0 0
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання 1500 0 0
Вiдстроченнi податковi зобов’язання 1515 0 0
Iншi довгостроковi зобов’язання 1520 0 0
Довгостроковi зобов’язання 1600 0 0
Короткостроковi кредити банкiв 1610 0 0
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями 1605 0 0
Векселi виданi 1615 0 0
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1635 0 0
Поточнi зобов’язання за розрахунками: з одержаних авансiв
1620 0 0
Поточнi зобов’язання за розрахунками: з бюджетом 1625 0 0
Поточнi зобов’язання за розрахунками: з позабюджетних платежiв 1630 0 0
Поточнi зобов’язання за розрахунками: зi страхування
1640 0 0
Поточнi зобов’язання за розрахунками: з оплати працi 1645 0 0
Поточнi зобов’язання за розрахунками: з учасниками 1690 0 0
Поточнi зобов’язання за розрахунками: iз внутрiшнiх розрахункiв 1665 0 0
Iншi поточнi зобов’язання 1521 3575,0 3 586,0
Доходи майбутнiх перiодiв
1510 0 0
Зобов’язання, всього: 3575,0 3586,0
Розрахункова вартiсть чистих активiв =Активи - Зобов’язання 1284,0 1 212,0
Перевiркою дотримання вимог п.3 статтi 155 “Статутний капiтал товариства” Цивiльного Кодексу України щодо розмiру вартостi чистих активiв в порiвняннi iз розмiром статутного капiталу встановлено, що вартiсть чистих активiв зменшилась i станом на звiтну дату менша за розмiр статутного капiталу. Розрахунковий показник вартостi чистих активiв не задовольняє вимогам п.3 статтi 155 “Статутний капiтал товариства” Цивiльного Кодексу України. 
При порiвняннi вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу встановлено, що вартiсть чистих активiв менша розмiру статутного капiталу на 3 449,0 тис.грн. (4 661,0 – 1212,0). Вартiсть чистих активiв компанiї, визначена з урахуванням «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств», затверджених Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004 р.
Висновок: Розрахунок вартостi чистих активiв на кiнець звiтного перiоду складає 1 212,0 тис.грн. Статутний капiтал складає 4 661,0 тис.грн. i вiдповiдає величинi скоригованого статутного капiталу, який розрахований на кiнець року. Неоплачений капiтал та вилучений капiтал на кiнець звiтного перiоду вiдсутностi.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 3 449,0 тис.грн. Вартiсть чистих активiв Товариства менша вiд величини статутного капiталу, яка розрахована на кiнець року. Показник вартостi чистих активiв не вiдповiдає вимогам ст.155 Цивiльного кодексу України.

Аудитор _______________________С.Ю. Щеглюк
(Сертифiкат аудитора серiя А №007145 вiд 26.12.2013р.
Рiшенням АПУ №287/2 вiд 26 грудня 2013 р.)
Директор аудиторської фiрми
ТОВ „Аудиторська фiрма 
„Мiла –аудит” __________________Л.М. Гавриловська 
(Сертифiкат аудитора серiя А №003633 вiд 14.02.1995р., 
Рiшенням АПУ №25 вiд 14 лютого 1995 року.)

Додаток №3 до звiту аудитора
Розкриття iнформацiї про формування та розмiр сплаченого статутного капiталу Товариства станом на 31.12.2014 року
Аудитором зiбрано необхiдну кiлькiсть аудиторських доказiв для пiдтвердження достовiрностi розмiру та складу статутного капiталу в фiнансовiй звiтностi Приватного акцiонерного товариства «ПЛАТАН ПЛЮС» у всiх суттєвих аспектах.
При зiбраннi доказiв застосовувалися такi аудиторськi процедури, як перевiрка та пiдрахунок (обчислення).
Аудитором, було проведено перевiрку вiдповiдностi залишкiв у синтетичних та аналiтичних регiстрах облiку власного капiталу, шляхом зiставлення даних головної книги, журналiв-ордерiв та iнших вiдомостей капiталу Приватного акцiонерного товариства «ПЛАТАН ПЛЮС».
Заявлений статутний капiтал в засновницьких документах становить 4 660 740,00грн.(Чотири мiльйона шiстсот шiстдесят тисяч сiмсот сорок гривень 00 копiйок ), який подiлений на 466 074 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 10,00грн. (Десять гривень 00 копiйок). 
Кiлькiсть засновникiв – 2 юридичнi особи:
- ЗАТ лiкувально – оздоровчих закладiв профспiлок України „Укрпрофозоровниця” (код ЄДРПОУ 02583780, фактичне мiсце знаходження: м. Київ, вул. Ш.Руставелi, будинок 39/41), має 251 680 простих iменних акцiй на суму 2 516 800,00грн., що становить 54% статутного капiталу; 
- ТОВ „Чорноморська iнвестицiйна компанiя” (код ЄДРПОУ 32288425, фактичне мiсце знаходження: м. Одеса, вул. Педагогiчна, будинок 27), має 214 394 простих iменних акцiй на суму 2 143 940,00грн., що становить 46% статутного капiталу.
ЗАТ “Санаторiй “Чорне море” має свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України Одеського територiального управлiння, реєстрацiйний №14/15/1/05 вiд 22.07.2005р. на загальну суму 4 660 740,00грн. (чотири мiльйона шiстсот шiстдесят тисяч сiмсот сорок)гривень i розподiлена наступним чином в т.ч.:
- Закрите акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв профспiлок України “Укрпрофоздоровниця” в оплату акцiй першої емiсiї ЗАТ “Санаторiй “Чорне море” в якостi внеску до статутного капiталу Товариства передає по акту прийому – передачi у власнiсть цiлiсний майновий комплекс, який складається з нерухомого та рухомого майна на суму 2 516 800,00 (два мiльйона п’ятсот шiстнадцять тисяч вiсiмсот)гривень;
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Чорноморська iнвестицiйна компанiя” внесла до статутного капiталу грошовi кошти в сумi 2 143 940 (два мiльйона сто сорок три тисячi дев’ятсот сорок) гривень.
Згiдно протоколу №7 Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ «Санаторiй «Чорне море» вiд 24.03.2011р. було прийнято рiшення засновникiв про реорганiзацiю ЗАТ «Санаторiй «Чорне море» та перейменування на Приватне акцiонерне товариство «ПЛАТАН ПЛЮС», та змiну власникiв. Затвердили нову редакцiю Статуту.
Статутний капiтал визначений новою редакцiєю Статуту дорiвнює 4 660 740,00 (чотири мiльйона шiстсот шiстдесят тисяч сiмсот сорок) гривнi, який станом на 31.12.2011р. сформований в повному обсязi. Статутний капiтал Товариства становить 4 660 740,00 (чотири мiльйона шiстсот шiстдесят тисяч сiмсот сорок) гривнi, подiлений на 466 074 (чотириста шiстдесят шiсть тисяч сiмдесят чотири) простих iменних акцiй за номiнальною вартiстю 10,00(десять) гривень кожна акцiя.
Кiлькiсть засновникiв – 1 юридична особа:
ТОВ „Чорноморська iнвестицiйна компанiя” (код ЄДРПОУ 32288425, фактичне мiсце знаходження: м. Одеса, вул. Педагогiчна, будинок 27), 466 074 простих iменних акцiй на суму 4 660 740,00 грн., що становить 100% статутного капiталу.
Статутний капiтал сформований в повному обсязi.
Протягом 2014 року не вiдбувалися змiни розподiлу статутного.
Згiдно iз статутом розмiр статутного капiталу Товариства складає 4 660 740,00 (чотири мiльйона шiстсот шiстдесят тисяч сiмсот сорок) гривнi, подiлений на 466 074 (чотириста шiстдесят шiсть тисяч сiмдесят чотири) простих iменних акцiй за номiнальною вартiстю 10,00(десять) гривень кожна акцiя. За наданими документами, станом на 31.12.2014р. статутний капiтал Товариства сформований в повному обсязi.

Аудитор _______________________С.Ю. Щеглюк
(Сертифiкат аудитора серiя А №007145 вiд 26.12.2013р.
Рiшенням АПУ №287/2 вiд 26 грудня 2013 р.)
Директор аудиторської фiрми
ТОВ „Аудиторська фiрма 
„Мiла –аудит” __________________Л.М. Гавриловська 
(Сертифiкат аудитора серiя А №003633 вiд 14.02.1995р., 
Рiшенням АПУ №25 вiд 14 лютого 1995 року.)

Додаток №4 до звiту аудитора
Основнi вiдомостi про товариство
Назва: Приватне акцiонерне товариство «ПЛАТАН ПЛЮС» 
Скорочена назва ПрАТ «ПЛАТАН ПЛЮС» 
Органiзацiйно-правова форма: приватне акцiонерне товариство
Форма власностi приватна
Iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 33139534
Дата державної реєстрацiї 22.09.2004р.
Номер державної реєстрацiї 1 556 102 0000 001280
Дата внесення змiн до установчих документiв: - 14.04.2011р. зареєстровано нову редакцiю статуту внесено запис до ЕДР за №1 556 105 0014 001280.
Орган, який видав свiдоцтво про реєстрацiю виконавчий комiтет Одеської мiської ради 
Юридична адреса та фактичне мiсцезнаходження: Україна, 65038, Одеська область, м. Одеса, провулок. Дачний, будинок, 2.
Основнi види дiяльностi
(згiдно з довiдкою управлiння статистики): - 85.11.3 – дiяльнiсть санаторно – курортних органiзацiй. 
Телефон, факс : (0482) 32 – 71 – 56.
Товариство є юридичною особою, має самостiйний баланс, поточний та iншi рахунки в установах банкiв, має печатку зi своїм найменуванням, штампи, фiрмовi бланки та iншi реквiзити. 
ПрАТ «ПЛАТАН ПЛЮС» виданi наступнi свiдоцтва про право власностi на нерухоме майно, а саме:
- свiдоцтво на право власностi на нежилi будiвлi санаторiю «Чорне Море». 
Данi товариства про наявнiсть рахункiв у банках наведенi нижче у таблицi:
Назва рахунку Номер Назва установи банку, МФО
поточний 26002010119497 фiлiя АТ «Укрексiмбанк», МФО 328618

Кiлькiсть акцiй, випущених Емiтентом: 4 660 740,00 (чотири мiльйона шiстсот шiстдесят тисяч сiмсот сорок) гривнi, подiлений на 466 074 (чотириста шiстдесят шiсть тисяч сiмдесят чотири) простих iменних акцiй за номiнальною вартiстю 10,00(десять) гривень кожна акцiя.
Акцiонер:
ТОВ „Чорноморська iнвестицiйна компанiя” (код ЄДРПОУ 32288425, фактичне мiсце знаходження: м. Одеса, вул. Педагогiчна, будинок 27), 466 074 простих iменних акцiй на суму 4 660 740,00 грн., що становить 100% статутного капiталу.
Вiдповiдно до статуту розмiр статутного капiталу Товариства є 4 660 740,00 (чотири мiльйона шiстсот шiстдесят тисяч сiмсот сорок) гривнi. Станом на 31.12.2012р. статутний капiтал Товариства сформований в повному обсязi.
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв 18 чоловiки.
Вiдповiдальними за здiйснення господарської дiяльностi Товариства були:
директор Товариства:
- Якимович Георгiй Євгенович з 24.03.2011р. (наказ про призначення на посаду директора вiд 24.03.2011року №2-к) по теперiшнiй час;
головний бухгалтер Товариства:
- Задорожня Людмила Василiвна з 24.03.2011р. (наказ про призначення на посаду вiд 24.03.2011року №4-к) по теперiшнiй час.
Аудитор _______________________С.Ю. Щеглюк
(Сертифiкат аудитора серiя А №007145 вiд 26.12.2013р.
Рiшенням АПУ №287/2 вiд 26 грудня 2013 р.)
Директор аудиторської фiрми
ТОВ „Аудиторська фiрма 
„Мiла –аудит” __________________Л.М. Гавриловська 
(Сертифiкат аудитора серiя А №003633 вiд 14.02.1995р., 
Рiшенням АПУ №25 вiд 14 лютого 1995 року.)

Додаток №5 до звiту аудитора
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Аудиторську перевiрку здiйснено ТОВ “Аудиторська фiрма “Мiла – аудит” на пiдставi Договору №04/03/15 вiд 04.03.2015р.
Перевiрка проведена з 04 березня 2015 року по 24 квiтня 2015 року.
Перевiрка фiнансової звiтностi здiйснювалась за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за перiод з 01 сiчня 2014 року по 31 грудня 2014 року.
Аудиторська фiрма дiє на пiдставi:
• Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги №1037 вiд 26 сiчня 2006 року, згiдно з рiшенням Аудиторської Палати України №228/4 вiд 24.02.2011р.;
• Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi, згiдно з рiшенням Аудиторської Палати України №257/4 вiд 27.09.2012 р.; 
• Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 149, серiя та номер Свiдоцтва: П 000149 вiд 13.08.2013р.
Аудит проведено: незалежними аудиторами Аудиторської фiрми “Мiла – аудит” – Щеглюк Свiтланою Юрiївною сертифiкат №007145, виданий рiшенням Аудиторської палати України №287/2 вiд 26 грудня 2013р. з термiном дiї до 26 грудня 2018 року, Гавриловською Людмилою Миколаївною сертифiкат №003633 серiї “А”, виданий рiшенням Аудиторської палати України №25 вiд 14 лютого 1995 року з термiном дiї до 14 лютого 2019р.
Фактичне та юридичне мiсцезнаходження: 04210 м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграду, буд.10А, корп.2, кв.43.
Телефон/факс: (044) 537-76-53, 537-76-52.
Аудитор _______________________С.Ю. Щеглюк
(Сертифiкат аудитора серiя А №007145 вiд 26.12.2013р.
Рiшенням АПУ №287/2 вiд 26 грудня 2013 р.)
Директор аудиторської фiрми
ТОВ „Аудиторська фiрма 
„Мiла –аудит” __________________Л.М. Гавриловська 
(Сертифiкат аудитора серiя А №003633 вiд 14.02.1995р., 
Рiшенням АПУ №25 вiд 14 лютого 1995 року.)
-
-
-

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/пРікКількість зборів, усьогоУ тому числі позачергових
1 2014 1 0
2 2013 1 0
3 2012 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 ТакНі
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори   X
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (запишіть): Директор Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 ТакНі
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X  

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 ТакНі
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування)   X
Підняттям рук X  
Інше (запишіть): Голосування вiдбувалось шляхом пiдняття рук. Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 ТакНі
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (запишіть): У звiтному роцi позачерговi збори не вiдбувалися. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 (осіб)
Кількість членів наглядової ради 0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 ТакНі
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради не створено комiтетiв, тому що Наглядова рада в товариствi не передбачена Статутом
Інші (запишіть) Наглядова рада в товариствi не передбачена Статутом

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 ТакНі
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди   X
Інше (запишіть) Посада корпоративного секретаря в товариствi вiдсутня Розмiр винагороди членiв Наглядової ради не визначається - Наглядова рада в товариствi не передбачена Статутом

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 ТакНі
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги   X
Інше (запишіть): Вимог до членiв Наглядової ради не викладено у внутрiшнiх документах товариства - Наглядова рада в товариствi не передбачена Статутом   X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 ТакНі
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть) Члени Наглядової ради не обираються у товариствi - Наглядова рада в товариствi не передбачена Статутом

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 Загальні збори акціонерівНаглядова радаВиконавчий органНе належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 ТакНі
Положення про загальні збори акціонерів   X
Положення про наглядову раду   X
Положення про виконавчий орган   X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)   X
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть): В товариствi не розробленi Положення про загальнi збори акцiонерiв, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган (правлiння), Положення про посадових осiб акцiонерного товариства, Положення про ревiзiйну комiсiю, Положення про акцiї акцiонерного товариства, Положення про порядок розподiлу прибутку.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 Інформація розповсюджується на загальних зборахПублікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперівДокументи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товариствіКопії документів надаються на запит акціонераІнформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 ТакНі
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 ТакНі
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада   X
Виконавчий орган X  
Інше (запишіть) Рiшення про затвердження зовнiшнього аудитора приймав Директор товариства.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

 ТакНі
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) Аудитора не було змiнено

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 ТакНі
Ревізійна комісія (ревізор) X  
Наглядова рада   X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант X  
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) Iншi органи не здiйснювали перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства у звiтному перiодi.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 ТакНі
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) Ревiзiйна комiсiя останнього разу проводила перевiрку з власної iнiцiативи.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 ТакНі
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків   X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть): Товариство не планує залучати iнвестицiї протягом наступних трьох рокiв     

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились  

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Товариство не має кодексу корпоративного управлiння

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: В товариствi не прийнято кодекс корпоративного управлiння
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
В товариствi не прийнято кодекс корпоративного управлiння

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАТАН ПЛЮС" за ЄДРПОУ 33139534
Територія   за КОАТУУ 5110136900
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності   за КВЕД 86.1
Середня кількість працівників 18  
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  
Адреса 65038, Одеська обл., м. Одеса, провулок Дачний, будинок 2  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   V
за міжнародними стандартами фінансової звітності    

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.


АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
12345
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 2 2 0
первісна вартість 1001 14 14 0
накопичена амортизація 1002 12 12 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 4618 4618 0
первісна вартість 1011 4982 4982 0
знос 1012 364 364 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I1095462046200
II. Оборотні активи
Запаси 1100 6 6 0
Виробничі запаси 1101 6 6 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 0 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 1 1 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 148 141 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 84 30 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II11952391780
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200000
Баланс1300485947980

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4661 4661 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3377 3449 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I1495128412120
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II1595000
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 0 0 0
за розрахунками з бюджетом 1620 0 11 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 3575 3575 0
Усього за розділом IІІ1695357535860
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття1700000
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800000
Баланс1900485947980

Примітки д/н
Керівник Якимович Г.Є.
Головний бухгалтер Задорожна Л.В.

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАТАН ПЛЮС" за ЄДРПОУ 33139534
  (найменування)    

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 64.0 249.0
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1206.0 ) ( 1413.0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

0

0
 збиток 2095 ( 1142.0 ) ( 1164.0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 0 1.0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 239.0 ) ( 222.0 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 1381 ) ( 1386 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 1320.0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 61.0 ) ( 1386.0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 11 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 2
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( -72.0 ) ( -1386.0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування245000
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування246000
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)2465-72.0-1386.0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 271.0 272.0
Витрати на оплату праці 2505 463.0 603.0
Відрахування на соціальні заходи 2510 170.0 221.0
Амортизація 2515 0 0
Інші операційні витрати 2520 541.0 539.0
Разом25501445.01635.0

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/н
Керівник Якимович Г.Є.
Головний бухгалтер Задорожна Л.В.

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАТАН ПЛЮС" за ЄДРПОУ 33139534
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1397.0

1624.0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 298.0 )

( 328.0 )
Праці 3105 ( 385.0 ) ( 497.0 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 187.0 ) ( 243.0 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 581.0 ) ( 630.0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності319554.074.0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності329500
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності339500
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400-54.0-74.0
Залишок коштів на початок року 3405 84.0 158.0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 30.0 84.0

Примітки д/н
Керівник Якимович Г.Є.
Головний бухгалтер Задорожна Л.В.

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАТАН ПЛЮС" за ЄДРПОУ 33139534
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
надходженнявидатокнадходженнявидаток
123456
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності31950000
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності32950000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності33950000
Чистий рух грошових коштів за звітний період34000000
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Товариство не робить звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом.
Керівник -
Головний бухгалтер -

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАТАН ПЛЮС" за ЄДРПОУ 33139534
  (найменування)    

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.


СтаттяКод рядкаЗареєстрований капіталКапітал у дооцінкахДодатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Неоплачений капіталВилучений капіталВсього
12345678910
Залишок на початок року40004661.0000-3377.0001284.0
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року40954661.0000-3377.0001284.0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період410000000000
Інший сукупний дохід за звітний період411000000000
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -72.0 0 0 -72.0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі42950000-72.000-72.0
Залишок на кінець року43004661000-3449.0001212.0

Примітки д/н
Керівник Якимович Г.Є.
Головний бухгалтер Задорожна Г.В.