ЧАО Платан Плюс

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Якимович Георгiй Євгенович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2018

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАТАН ПЛЮС"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

33139534

4. Місцезнаходження

Одеська , Київський, 65038, Одеса, Дачний, будинок, 2

5. Міжміський код, телефон та факс

(048)7446513 048)7446513

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2018

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

 

 
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

platanplus.od.ua

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
Таблиця "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не заповнюється так як емiтент не має лiцензiй, необхiднiсть яких визначена законодавством. Вiдомостi щодо участi Емiтента в створеннi юридичних осiб не подаються так як емiтент брав участь у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади коропоративного секретаря не подаєтьсятак як емiтент не має такої посади. Таблиця "Iнформацiя про рейтингове агенство" не заповнюється так як емiтент не користувався послугами рейтингових агенств. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) так як емiтент не здiйснював публiчного розмiщення цiнних паперiв i вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття такої iнформацiї приватними акцiонерними товариствами не передбачено. Iнформацiю про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента емiтент не заповнює, тому що посадовi особи емiтента акцiями емiтента не володiють. Iнформацiю про фiзичних осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента емiтент не заповнює, тому що у складi акцiонерiв емiтента не має фiзичних осiб. Iнформацiя про дивiденди не наводиться у зв'язку з тим, що протягом звiтного та попереднього рокiв дивiденди не нараховувались та не виплачувались. Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент не наводиться так як емiтент не здiйснював публiчного розмiщення цiнних паперiв i вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття такої iнформацiї приватними акцiонерними товариствами не передбачено. Опис бiзнесу не наводиться так як емiтент не здiйснював публiчного розмiщення цiнних паперiв i вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття такої iнформацiї приватними акцiонерними товариствами не передбачено. Таблицi "Процентнi", "Дисконтнi облiгацiї", "Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї", "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом", "Iнформацiя про похiднi цiннi папери", "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду", "Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" не заповнюються, у зв'язку з тим, що у звiтному перiодi Емiтент не здiйснював випускiв процентних дисконтних, цiльових облiгацiй, похiдних цiнних паперiв та iнших цiнних паперiв, а також не здiйснював викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду i не видавав сертифiкати цiнних паперiв. Таблицi "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнюються у зв'язку з тим, що Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Таблиця "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не заповнюється, тому що Емiтент не випускав борговi цiннi попери. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду не наводяться по причинi вiдсутностi. Таблиця Таблицi "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй", "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття", "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами, права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття", "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв", "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних сертифiкатiв" не заповнюється у зв'язку з тим, що Емiтент не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв. Таблицi "Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН", "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН", "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН", "Правила ФОН" не заповнюється у зв'язку з тим, що Емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН. Текст аудиторського висновку (звiту) не наводиться так як емiтент не здiйснював публiчного розмiщення цiнних паперiв i вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття такої iнформацiї приватними акцiонерними товариствами не передбачено. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Емiтент не здiйснював випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Емiтент також не складає звiтнiсть вiдповiдно до мiжнародних стандартiв. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не заповнюється у зв'язку iз неприйняттям таких рiшень.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАТАН ПЛЮС"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 № 380335

3. Дата проведення державної реєстрації

22.09.2004

4. Територія (область)

Одеська

5. Статутний капітал (грн)

4660740

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

5

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

86.10 Дiяльнiсть лiкарняних закладiв

55.10 Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування

- -

10. Органи управління підприємства

Емiтен є акцiонерним товариством, тому не заповнює данi про органи управлiння товариством

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Державний експортно-iмпортний банк України" в м. Одесi

2) МФО банку

328618

3) поточний рахунок

26002010119497

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Якимович Георгiй Євгенович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1938

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

санаторiй вiдпочинку Мирний, Директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2016 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язкi Директора емiтента визначенi та виконуються посадовою особою згiдно зi Статутом товариства та Законом. Зокрема: До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв. До компетенцiї Директора належить: Розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; Розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння; Визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв. Розробка штатного розкладу та затвердження посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; Визначення органiзацiйної структури Товариства, призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства, визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства; Прийняття рiшення про створення та участь Товариства в iнших юридичних особах, вирiшення питань про прийняття у зв’язку з цим Товариством на себе вiдповiдних зобов’язань. Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Виконання колективного договору. Змiни у персональному складi щодо посади директора не вiдбувались, Директора переобрано на посадо строком на 3 наступнi роки. В Директора емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах Директор Емiтента не обiймає. Загальний стаж керiвної роботи Директора товариства складає 33 роки. Протягом останнiх пяти рокiв Директор працював в товариствi на тiєїж посадi Директора. До перейменування у 2011 роцi ПрАТ "ПЛАТАН ПЛЮС" мало назву Закрите акцiонерне товариство "Санаторiй "Чорне Море". За адресою: 65038, Одеська область, м. Одеса, провулок Дачний, будинок 2. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не отримано. Винагорода у виглядi премiї чи у натуральнiй формi не виплачувалась.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ратушна Галина Анатолiївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1959

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ УКРБУДIНВЕСТ, економiст з фiнансових питань

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2016 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язкi Ревiзора емiтента визначенi та виконуються посадовою особою згiдно зi Статутом товариства, зокрема : Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Ревiзора має право бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзор має право брати участь у засiданнях Директора у випадках, передбачених Законом, статутом або внутрiшнiми положеннями товариства. Ревiзора у вiдповiдностi до покладених на нього завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. Порядок проведення перевiрок i органiзацiя роботи Ревiзора регулюються Положенням про Ревiзора. Змiни у персональному складi посадових осiб стосовно Ревiзора товариства не вiдбувалося. В Ревiзора емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини за данними товариства. Загальний стажу керiвної роботи - 21 рiк Iнформацiя стосовно обiймання посад Ревiзором емiтента на будь-яких iнших пiдприємствах в емiтента вiдсутня у звязку з тим, що Ревiзор не є штатною одиницiєю, та данних стосовно Ревiзора товариство не має. Перелiк попереднiх посад: ТОВ УКРБУДIНВЕСТ, економiст з фiнансових питань. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не отримано. Винагорода у виглядi премiї чи у натуральнiй формi не виплачувалась.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Задорожна Людмила Василiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1942

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Санаторiй Якiр, Головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.11.2010 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язкi Головного бухгалтера емiтента: - здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi; - здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов''язань, витрат фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi; - бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i непродуктивних витрат. У звiтному роцi стосовно посади Головного бухгалтера у Товариствi змiн у персональному складi не вiдбулося. В Головного бухгалтера емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах Головний бухгалтер Емiтента не обiймає. Загальний стаж керiвної роботи Головного бухгалтера товариства складає 29 рокiв. Протягом останнiх пяти рокiв Головний бухгалтер працював в товариствi на тiєїж посадi Головного бухгалтера. До перейменування у 2011 роцi ПрАТ "ПЛАТАН ПЛЮС" мало назву Закрите акцiонерне товариство "Санаторiй "Чорне Море". За адресою: 65038, Одеська область, м. Одеса, провулок Дачний, будинок 2 Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не отримано. Винагорода у виглядi премiї чи у натуральнiй формi не виплачувалась.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Повноваження та обов'язкi Головного бухгалтера емiтента: - здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi; - здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжни

32288425

65063 Україна Одеська Приморський Одеса Педагогiчна, 27

466074

100

466074

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Усього

466074

100

466074

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

24.04.2017

Кворум зборів**

100

Опис

Порядок денний: 1. Затвердження рiчного звiту Товариства. 2. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк, строку та порядку виплати дивiдендiв. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. 4. Про пiдтвердження повноважень Ревiзораа Товариства.
Осiб, що подавали пропозицiї до порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Затвердити рiчнi результати дiяльностi ПрАТ „ПЛАТАН ПЛЮС” за 2016 рiк. 2. У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку за 2016 рiк прибуток не розподiляти. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати у зв’язку з вiдсутнiстю прибутку. Покрити збиток ПрАТ „ПЛАТАН ПЛЮС”, який виник у 2016 роцi, за рахунок можливого прибутку Товариства у 2017 роцi. 3. Вважати фiнансово-господарську дiяльнiсть ПрАТ „ПЛАТАН ПЛЮС” за 2016 рiк незадовiльною. Затвердити Звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть ПрАТ „ПЛАТАН ПЛЮС” за 2016 рiк. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть ПрАТ „ПЛАТАН ПЛЮС” за 2016 рiк та рiчний баланс за 2016 рiк. 4. Пiдтвердити на 3 (три) роки повноваження Ревiзора „ПЛАТАН ПЛЮС” Ратушної Галини Анатолiївни.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28.05.2010

10/15/1/10

Одеське ТУ ДКЦП та ФР

UA4000068316

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

10

466074

4660740

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами вiдбувається на внутрiшньому позабiржовому ринку. Факт лiстингу/делiстингу - не зафiксований. Додаткова емiсiя та дострокове погашення цiнних паперiв протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

10090

10396

0

0

10090

10396

будівлі та споруди

9991

10234

0

0

9991

10234

машини та обладнання

83

136

0

0

83

136

транспортні засоби

1

2

0

0

1

2

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

15

24

0

0

15

24

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

10090

10396

0

0

10090

10396

Опис

Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): Будинки споруди– 100 р. Машини и обладнання – 20 р. Транспортнi засоби – 20 р. Iнструменти, прилади, iнвентар - 10 р. Первiсна вартiсть основних засобiв - 10396 тис. грн., Ступiнь зносу основних засобiв - 2,94 %, Ступiнь використання основних засобiв - 100 %, Сума нарахованого зносу - 306 тис.грн. Цього року знос не нараховувався. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбувалося. Обмеження на використання майна емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

6185

6479

Статутний капітал (тис. грн.)

4661

4661

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

4661

4661

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства (6185 тис. грн.) бiльша вiд розмiру статутного капiталу товариства (4661 тис. грн.), що вiдповiдає вимогам ст. 155 п. 3 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

152

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

3881

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

4033

X

X

Опис:

-

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ “Аудиторська фiрма “Мiла – аудит”

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23504528

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграду, буд.26, кв.310.

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1037 23.02.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

- - - 28.01.2021

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

349/4
28.09.2017

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА) та Рiшень нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
На нашу думку аудитори отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази про те, що розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї, пов’язаної з облiковими оцiнками, вiдповiдає вимогам застосування концептуальної основи фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 540 «Аудит облiкових оцiнок, у тому числi облiкових оцiнок за справедливою вартiстю, та пов’язанi з ними розкриття iнформацiї». Аудитори визначають, що будь – якi облiковi оцiнювання, не призводять до значних ризикiв.
Були виконанi процедури аудиту згiдно МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. Аудиторськi докази охоплювали iнформацiю, яка мiстилася в облiкових записах, що є основою фiнансової звiтностi.
Станом на 31 грудня 2017 року Товариство має дебiторську та кредиторську заборгованiсть. Дана заборгованiсть виникла в поточному роцi, та стосовно погашення якої Товариство має впевненiсть, що обумовлена отриманими гарантiями боржника.
Однак аудитори вважають, що не отримали достатньої впевненостi, щодо погашення цiєї дебiторської заборгованостi.
Сума не отриманих листiв - пiдтверджень iншої дебiторської заборгованостi склала 107,0 гривень (100 % вiд загальної суми дебiторської заборгованостi зазначенiй у вiдправлених листах – пiдтвердженнях).
Сума не отриманих листiв - пiдтверджень кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги та iншої кредиторської заборгованостi склала 970,0 тис. гривень (25 % вiд загальної суми кредиторської заборгованостi зазначенiй у вiдправлених листах – пiдтвердженнях).
Ми не мали змоги переконатися у зазначенiй сумi дебiторської та кредиторської заборгованостi шляхом iнших аудиторських процедур. Вiдповiдно ми не мали змоги отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для обґрунтування думки чи могли бути потрiбними коригування дебiторської та кредиторської заборгованостi станом на 31 грудня 2017 року та дiйшли висновку, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi за поточний перiод модифiкована внаслiдок можливого впливу цього питання на порiвняннiсть даних поточного перiоду i вiдповiдних показникiв попереднiх перiодiв.

Номер та дата договору на проведення аудиту

15/03/18
15.03.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

13.03.2018
20.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

20.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

10000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

1

0

3

2015

2

1

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

 

X

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Директор

Так

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

X

 

Інше (запишіть):

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Надання згоди на здiйснення правочину.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

У звiтному роцi позачерговi загальнi збори не скликались

Інше (зазначити)

 

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

 

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

0

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

Наглядова рада в товариствi не передбачена Статутом

 

Наглядова рада в товариствi не передбачена Статутом

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Наглядова рада в товариствi не передбачена Статутом

Інші (запишіть)

Наглядова рада в товариствi не передбачена Статутом

 

Самооцiнка не проводилась.

У складi Наглядової ради не створено комiтетiв, тому що Наглядова рада в товариствi не передбачена Статутом

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

Посада корпоративного секретаря в товариствi вiдсутня. Розмiр винагороди членiв Наглядової ради не визначається - Наглядова рада в товариствi не передбачена Статутом.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Наглядова рада в товариствi не передбачена Статутом

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Наглядова рада в товариствi не передбачена Статутом

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

В товариствi не розробленi Положення про загальнi збори акцiонерiв, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган (правлiння), Положення про посадових осiб акцiонерного товариства, Положення про ревiзiйну комiсiю, Положення про акцiї акцiонерного товариства, Положення про порядок розподiлу прибутку.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Інше (запишіть)

Рiшення про затвердження зовнiшнього аудитора приймав Директор товариства.

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Емiтент не змiнював Аудитора

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Товариство не планує залучати iнвестицiї протягом наступних трьох рокiв

   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Товариство не має кодексу корпоративного управлiння

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Товариство не має кодексу корпоративного управлiння

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Товариство не має кодексу корпоративного управлiння

 

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАТАН ПЛЮС"

за ЄДРПОУ

33139534

Територія

 

за КОАТУУ

5110136900

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

86.1

Середня кількість працівників

5

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

65038, м. Одеса, провулок Дачний, будинок 2

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

   

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

2.0

2.0

 

первісна вартість

1001

14.0

14.0

 

накопичена амортизація

1002

12.0

12.0

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

     

Основні засоби:

1010

10090.0

10090.0

 

первісна вартість

1011

10396.0

10396.0

 

знос

1012

306.0

306.0

 

Інвестиційна нерухомість:

1015

     

первісна вартість

1016

     

знос

1017

     

Довгострокові біологічні активи:

1020

     

первісна вартість

1021

     

накопичена амортизація

1022

     

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030

     

інші фінансові інвестиції

1035

     

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

     

Відстрочені податкові активи

1045

     

Гудвіл

1050

     

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

     

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

     

Інші необоротні активи

1090

     

Усього за розділом I

1095

10092.0

10092.0

 

II. Оборотні активи

Запаси

1100

6.0

11.0

 

Виробничі запаси

1101

6.0

11.0

 

Незавершене виробництво

1102

     

Готова продукція

1103

     

Товари

1104

     

Поточні біологічні активи

1110

     

Депозити перестрахування

1115

     

Векселі одержані

1120

     

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

     

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130

     

з бюджетом

1135

7.0

4.0

 

у тому числі з податку на прибуток

1136

     

з нарахованих доходів

1140

     

із внутрішніх розрахунків

1145

     

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

139.0

107.0

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

     

Гроші та їх еквіваленти

1165

18.0

4.0

 

Готівка

1166

     

Рахунки в банках

1167

     

Витрати майбутніх періодів

1170

     

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

     

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181

     

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

     

резервах незароблених премій

1183

     

інших страхових резервах

1184

     

Інші оборотні активи

1190

     

Усього за розділом II

1195

170.0

126.0

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

     

Баланс

1300

10262.0

10218.0

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

4661.0

4661.0

 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

     

Капітал у дооцінках

1405

     

Додатковий капітал

1410

5477.0

5477.0

 

Емісійний дохід

1411

     

Накопичені курсові різниці

1412

     

Резервний капітал

1415

     

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-3659.0

-3953.0

 

Неоплачений капітал

1425

( )

( )

( )

Вилучений капітал

1430

( )

( )

( )

Інші резерви

1435

     

Усього за розділом I

1495

6479.0

6185.0

 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

     

Пенсійні зобов’язання

1505

     

Довгострокові кредити банків

1510

     

Інші довгострокові зобов’язання

1515

     

Довгострокові забезпечення

1520

     

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

     

Цільове фінансування

1525

     

Благодійна допомога

1526

     

Страхові резерви, у тому числі:

1530

     

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

     

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

     

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

     

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

     

Інвестиційні контракти;

1535

     

Призовий фонд

1540

     

Резерв на виплату джек-поту

1545

     

Усього за розділом II

1595

     

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

     

Векселі видані

1605

     

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

     

за товари, роботи, послуги

1615

 

11.0

 

за розрахунками з бюджетом

1620

98.0

152.0

 

за у тому числі з податку на прибуток

1621

     

за розрахунками зі страхування

1625

     

за розрахунками з оплати праці

1630

     

за одержаними авансами

1635

     

за розрахунками з учасниками

1640

     

із внутрішніх розрахунків

1645

     

за страховою діяльністю

1650

     

Поточні забезпечення

1660

     

Доходи майбутніх періодів

1665

     

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

     

Інші поточні зобов’язання

1690

3685.0

3870.0

 

Усього за розділом IІІ

1695

3783.0

4033.0

 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

     

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

     

Баланс

1900

10262.0

10218.0

 

 

Примітки

д/н

Керівник

Якимович Г.Є.

Головний бухгалтер

Задорожна Л.В.


 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАТАН ПЛЮС"

за ЄДРПОУ

33139534

 

(найменування)

   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

476.0

250.0

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 1453.0 )

( 1081.0 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


0


0

 збиток

2095

( 977.0 )

( 831.0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

0

0

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 123.0 )

( 124.0 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 8.0 )

( 0 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( 1108.0 )

( 955.0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

814.0

939.0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


0

 збиток

2295

( 294.0 )

( 16.0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


0

 збиток

2355

( 294.0 )

( 16.0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

294.0

16.0

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

439.0

326.0

Витрати на оплату праці

2505

164.0

142.0

Відрахування на соціальні заходи

2510

45.0

31.0

Амортизація

2515

0

0

Інші операційні витрати

2520

936.0

706.0

Разом

2550

1584.0

1205.0

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

д/н

Керівник

Якимович Г.Є.

Головний бухгалтер

Задорожна Л.В.


 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАТАН ПЛЮС"

за ЄДРПОУ

33139534

 

(найменування)

   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


1578.0


1241.0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 480.0 )


( 383.0 )

Праці

3105

( 164.0 )

( 142.0 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 45.0 )

( 31 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 901.0 )

( 709.0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 14.0 )

( 4.0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

14.0

4.0

Залишок коштів на початок року

3405

18.0

22.0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

4.0

18.0

 

Примітки

д/н

Керівник

Якимович Г.Є.

Головний бухгалтер

Задорожна Л.В.

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАТАН ПЛЮС"

за ЄДРПОУ

33139534

 

(найменування)

   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

   

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

   

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

д/н

Керівник

Якимович Г.Є.

Головний бухгалтер

Задорожна Л.В.

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАТАН ПЛЮС"

за ЄДРПОУ

33139534

 

(найменування)

   

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

4661.0

 

5477.0

 

-3659.0

   

6476.0

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

               

Виправлення помилок

4010

               

Інші зміни

4090

               

Скоригований залишок на початок року

4095

4661.0

 

5477.0

 

-3659.0

     

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

       

-294.0

   

-294.0

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

               

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

               

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

               

Накопичені курсові різниці

4113

               

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

               

Інший сукупний дохід

4116

               

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

               

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

               

Відрахування до резервного капіталу

4210

               

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

               

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

               

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

               

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

               

Погашення заборгованості з капіталу

4245

               

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

               

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

               

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

               

Вилучення частки в капіталі

4275

               

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

               

Інші зміни в капіталі

4290

               

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

               

Разом змін у капіталі

4295

       

-294.0

   

-294.0

Залишок на кінець року

4300

4661.0

 

5477.0

 

-3953.0

   

6185.0

 

Примітки

д/н

Керівник

Якимович Г.Є.

Головний бухгалтер

Задорожна Л.В.